Grøn Trafik i Bycirklen

 


Den 19. maj 2016.

 

Referat af ordinær generalforsamling d. 13. april 2016.

 

 

Afholdt hos Steen Christiansen, Rudebækvej 18, 2610 Rødovre

Fremmødte:   Annette Kristensen, Kåre Fog, Steen Christiansen, William Pedersen og Jørgen Lodal.

Dagsorden for generalforsamlingen:

1.       Valg af dirigent og referent

2.       Beretning og debat om foreningens arbejde

3.       Forelæggelse og godkendelse af regnskab

4.       Behandling af indkomne forslag

5.       Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent

6.       Valg af formand, kasserer og sekretær

7.       Valg af suppleanter, revisor og revisorsuppleant

8.       Eventuelt.

 

Ad 1.                   Valg af dirigent og referent                                                                        

Referent:   Jørgen,   dirigent:  William.

 

Ad. 2.                 Beretning og debat om foreningens arbejde

Kåre Fog aflagde følgende beretning:

Der har ikke været nogen egentlig aktivitet i det forløbne år.

Motorvejen er nu åbnet frem til Kildedal, og det giver hurtigere køretid fra Frederikssund mod København eller det øvrige motorvejsnet mod syd. Man kan konstatere, at der er sket en mærkbar aflastning af ”chokolade”-krydset i Ballerup.

Fjordforbindelsen er nu vedtaget af Folketinget og der er stiftet et selskab i Trafikministeriet den 27. nov. 2015. Budgettet er på 2 milliarder, og heraf betaler staten 650 millioner, mens resten finansieres ved brugerbetaling. Man forventer at kontrakter er forhandlet færdig til oktober 2016, og så forventes byggeriet at stå færdigt ultimo 2019. Hele forbindelsen forventes at blive åbnet i 2020 med tilslutning til Frederikssund. Der er et levested for markfirben i området, og derfor har man indfanget hele bestanden, som midlertidigt genhuses under kontrollerede forhold på en anden lokalitet. Bestanden skal så sættes tilbage om ca. 3 år, når byggeriet på levestedet er afsluttet.

Om ca. 4 år kan vi forvente ny bebyggelse og bosætning i den nye by omkring St. Rørbæk, og det vil give øget trafikpres på den nye motorvej.

Berlingske Tidende bragte den 9. marts 2016 en artikel om analyse af trafiktrængsel i Region Hovedstaden under overskriften ”Hovedstaden sander til i trafik”. Om 5 år forventer man 200.000 flere indbyggere i Storkøbenhavn, og det betyder en stor udfordring for infrastrukturen. Det kan betyde, at der opstår politisk pres for at færdiggøre motorvejen til Frederikssund, selvom det er den generelle opfattelse, at der andre steder i Hovedstadsregionen er større problemer.

 

Foreningens arbejde:

Formanden anbefalede, at foreningen fortsætter på svagt blus for at være klar, når aktuelle sager opstår. Det brænder ikke på lige nu, men når udbygningen af St. Rørbæk igangsættes og Fjordforbindelsen står klar, forventer vi, at vi skal være klar til at deltage i debatten.

 

Beretningen blev godkendt.

 

Ad. 3.                 Forelæggelse og godkendelse af regnskab

Regnskabet blev omdelt på mødet.

Da kontingentet har været fastsat til 0 kr., har der ikke været indtægter i årets løb.

Væsentligste udgifter er til domæne, hjemmeside og bankgebyr, og det gav et underskud på driften på 1005,- kr.

Regnskabet blev godkendt.

 

Ad. 4.                 Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

 

Ad. 5.                 Budget for det kommende år, inkl. fastsættelse af kontingent

Med den aktuelle kassebeholdning (2744 kr.) kan vi klare 3 år med det aktuelle aktivitetsniveau. Det forventes, at vi skal være klar til nye aktiviteter i 2018, når byggeri omkring St. Rørbæk igangsættes.

 

Det blev vedtaget at kontingent fortsat skal være gratis.

 

Ad. 6.                 Valg af formand, kasserer og sekretær

Der var tale om genvalg således:

Formand:                                      Kåre Fog

Kasserer:                                       Steen Christensen

Sekretær:                                      Jørgen Lodal

 

Ad. 7.                 Valg af suppleanter, revisor og revisorsuppleant

Suppleant:                                    William Pedersen

Revisor:                                          Annette Kristensen

Revisor suppleant:                    ingen

 

Ad. 8.                 Eventuelt

Opdatering af hjemmesiden blev drøftet. Sidste år blev det foreslået, at vi skal opdatere hjemmesiden med billeder fra de nye faser af motorvejen. Der er dog ikke blevet taget nye billeder i 2015, men Kåre gav tilsagn om at tage billeder, når tid og vejrlig tillader det. Jørgen har udarbejdet en drejebog med ønskede positioner for nye billeder.

 

Steen oplyste, at vi har modtaget årsberetning fra Rådet for bæredygtig trafik med indkaldelse til rådets generalforsamling den 25. april 2016.

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 21, og foreningen takker Steen for husly til generalforsamlingen.