Grøn Trafik i Bycirklen

 


Den 12. april 2019.

Referat af ordinær generalforsamling d. 2. april 2019.

 

Generalforsamlingen blev afholdt hos Annette Kristensen, Lindevang 2, Østrup Holme, 3670 Veksø.

Fremmødte:   Annette Kristensen, Kåre Fog, Steen Christiansen og Jørgen Lodal.

Dagsorden for generalforsamlingen:

1.       Valg af dirigent og referent

2.       Beretning og debat om foreningens arbejde

3.       Forelæggelse og godkendelse af regnskab

4.       Behandling af indkomne forslag

5.       Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent

6.       Valg af formand, kasserer og sekretær

7.       Valg af suppleanter, revisor og revisorsuppleant

8.       Eventuelt.

 

Ad 1.                   Valg af dirigent og referent                                                                        

Dirigent:  Annette

Referent:   Jørgen

 

Ad. 2.                 Beretning og debat om foreningens arbejde

Selve beretningen var meget kortfattet, idet der ikke har været særlige aktiviteter i årets løb. På sidste års generalforsamling blev det drøftet at sende en henvendelse til Vejdirektoratet om optimering af kapaciteten i rundkørsel ved Tværvej. Kåre havde ikke fået lavet nogen henvendelse, og forsamlingen tilsluttede sig, at sagen henlægges.

Den meget korte beretning blev godkendt.

Derefter kom Kåre med et overblik over hændelser det sidste år, som kan være grundlag for vores aktivitet i indeværende år.

Det vigtigste er, at Folketinget i november måned vedtog en finanslov, hvor der er afsat penge til en fornyet VVM-undersøgelse af Frederikssundsmotorvejens tredje etape som et led i at sætte skub i planerne for at få anlagt vejen.

Borgmesteren i Frederikssund ønsker sig stærkt, at motorvejen forlænges helt til Frederikssund, men han er bekymret for, at udbygning af Motortrafikvejen til Hillerød til motorvej vil få højere prioritet. I både Hillerød og Frederikssund argumenterer man for, at udbygning af motorvejene er af væsentlig betydning for erhvervsudviklingen. Seneste redegørelse viser, at udvidelse af vejen til Hillerød er samfundsmæssigt meget rentabel. Borgmestrene er dog nervøse for, at begge projekter ikke bevillingsmæssigt kan realiseres samtidigt.

I november måned tog en gruppe borgere fra Frederikssund med S-toget til Nørreport Station for at gå i demonstration til Christiansborg, hvor de ville henlede politikernes opmærksomhed på behovet for at bygge motorvejen til Frederikssund. Ved demonstrationen havde Kim Christiansen fra DF givet tilsagn om, at motorvejen til Frederikssund har prioritet i 2020. En fornyet VVM-undersøgelse er netop igangsat og vil blive fortsat i 2020. Kåre omdelte et kort over de områder, som bliver genstand for fornyede biologiske undersøgelser.

Status er, at anlægsloven for Frederikssundsmotorvejen er vedtaget, men der er ikke givet bevilling. Nye statslige vejprojekter igangsættes tidligst i 2021.

Ifølge det politiske forlig 12. marts 2019 om Investeringsplan for et sammenhængende Danmark, afsættes der 3,4 milliarder til at bygge Frederikssundsmotorvejen i 2022, og herefter forventes byggeriet at tage 5-6 år.

Udviklingen gennem de senere år viser således, at udviklingen er gået helt imod vores visioner. Der var dog enighed om, at der stadig er punkter, hvor vi kan gøre en forskel og derfor skal være aktive.

Værebro Ådal blev fredet i januar 2017, og den planlagte linjeføring går gennem ådalen.

I den igangværende VVM-undersøgelse vil vi anmode om, konsekvenser af vejbygning i det fredede område bliver grundigt belyst. Vejen skal føres på en bro over ådalen, og bropillerne skal funderes på kalkundergrunden i ca. 20 meters dybde tæt på eksisterende kildepladser. Det må formodes at kræve bortpumpning af vand, så vi vil anmode om analyse af følgerne.

Vi vil også fokusere på trafikberegningerne. Da tilkørslerne kun er halve, kan det give omkørsler for pendlerne fra f.eks. Jyllinge-området.

Støjproblemer skal også belyses, navnlig i de områder, hvor vejen hæves op på dæmning eller på en bro. Vi vil henvise til, at det lykkedes at få en støjmur ved haveforeningerne i Ballerup, og tilsvarende ønskes for støjfølsomme områder ved den nye vej, således nær sommerhusområdet Kastanjehøj.

Vi vil forespørge Vejdirektoratet om, hvad der er planlagt at blive undersøgt, og hvorledes vi kan blive orienteret, så vi får mulighed for at deltage i høringsfasen.

Det blev besluttet, at Kåre rundsender udkast til brev til Vejdirektoratet.

 

Ad. 3.                 Forelæggelse og godkendelse af regnskab 2018

Regnskabet blev omdelt på mødet.

Årets udgifter beløber sig til 710,-kr til foreningens hjemmeside. Der er indbetalt 700,- kr i kontingenter.

Kassebeholdning ved årsskiftet er 949,- kr.

Regnskabet blev godkendt.

 

Ad. 4.                 Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

 

Ad. 5.                 Budget for det kommende år, inkl. fastsættelse af kontingent

Kassereren oplyste, at den aktuelle kassebeholdning er 1.739,- kr. efter modtagelse af støtte fra Kastanjehøj, og betaling af afgifter til enavn og dk-hostmaster for 2019.

Steen omtalte de praktiske forhold omkring bankkonto og cigarkasse.

Årets kontingent blev fastsat til 100 kr.

 

Ad. 6.                 Valg af formand, kasserer og sekretær

Der var tale om genvalg således:

Formand:                                             Kåre Fog

Kasserer:                                             Steen Christiansen

Sekretær:                                            Jørgen Lodal

 

Ad. 7.                 Valg af suppleanter, revisor og revisorsuppleant

Suppleant:                                          ingen

Revisor:                                                Annette Kristensen

Revisor suppleant:                           ingen

 

Ad. 8.                 Eventuelt

Kåre orienterede om storkesituationen i området. I 2017 fik storkeparret Emil og Ida i Gundsølille 2 unger på vingerne. Den ene unge blev trafikdræbt på Vestsjælland, mens den anden unge, Susanne, har opholdt sig i området omkring Tågerup og Holmevej. På det seneste har hun dannet par med en ”fremmed” stork, som ikke har ring. Parret forventes at blive kønsmodne i 2020, og så er der håb om, at de kan slå sig ned i den opsatte rede ved Holmevej, fordi Susanne allerede har opholdt sig i reden.

I 2018 fik Ida og Emil 5 unger. Den ene unge er rapporteret død i Spanien.

Med udsigt til et nyt ynglepar af storke i området, vil vi anmode om at hensynet til storkene inddrages i den aktuelle VVM-undersøgelse.

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 21:30, og foreningen takker Annette for husly til generalforsamlingen.