Referat af ekstraordinær generalforsamling den 12. okt.. 2005 på Tapeten i Ballerup.

Tilstede:         Annette Kristensen, Kåre Fog, Agnete Anderson, Steen Christiansen,
William Pedersen, Ida Bode og Jørgen Lodal.

Ordstyrer:      Annette Kristensen

Referent:        Jørgen Lodal

 

Dagsorden

1)      Valg af ordstyrer og referent.

2)      Redegørelse for foreningens arbejde siden sidste generalforsamling i april, v. sekretæren, Kåre Fog.

3)      Valg af formand, kasserer og sekretær til en ny bestyrelse.

4)      Diskussion af den aktuelle situation m.h.t. motorvejsplanerne.

5)      Eventuelt

 

Ad pkt. 1. Valg af ordstyrer og referent

Annette blev valgt til ordstyrer og Jørgen fik hvervet som referent.

 

Ad. Pkt. 2  Redegørelse for foreningens arbejde

Der har været en løbende orientering til medlemmerne via e-mails. Dog har der været lidt tavshed de seneste par uger, hvilket nok er udtryk for den aktuelle situation, hvor der afventes en afklaring i Trafikudvalg og Folketing. Mere herom senere.

 

Der blev afholdt strategimøde hos Annette d. 6.juli samt den 18. august.

Senere har der været et møde med Birgitte Henriksen og Ole Kirk fra Vejdirektoratet for at diskutere oplægget fra Vejdirektoratet. På mødet deltog udover Grøn Trafik også Kulturøkologisk Forening i Albertslund, Kastaniehøj Grundejerforening og DN Rødovre. Dette møde blev afsluttet med, at Grøn Trafik fremlagde en medbragt færdig skitse på en revideret løsning af Model2 som imødekom, de af VD fremførte indvendinger, - Model2-f.

 

Efterfølgende har foreningen lavet en vurdering af Vejdirektoratets nye forslag af ”Vejfaglig vurdering af Model2-F”, dateret 27.09.2005.

 

Efter denne dato har vi ikke hørt noget fra ”borgen”. William har haft løbende kontakt til Walter Christophersen (Dansk Folkeparti). Der har også været kontakt til Martin Lidegaard (Radikale Venstre), men begge har været forholdsvis tavse på det sidste. Noget tyder på, at partiernes hovedbestyrelser endnu ikke har besluttet sig, og man skal nok være opmærksom på, at beslutningen om motorvejens 1. etape meget vel kan blive kædet sammen med andre trafikpolitiske beslutninger.

 

Agnete oplyste, at der har været en henvendelse fra Enhedslisten i Frederikssund.

Agnete gav desuden en kort orientering om den seneste udvikling vedr. tunnel/bro-løsningen ved Frederikssund.


 

Kåre sluttede af med at opsummere, at vi gennem den seneste tid har fokuseret på motorvejens 1. etape ved Vestskoven. Sagen er efterhånden ret indviklet, og vi oplever, at de forskellige modeller/løsningsforslag er svære at overskue for de fleste. Det er imidlertid klart, at dysten nu står mellem Vejdirektoratet og Grøn Trafik kontra de politiske strømninger og forlig på borgen, og resultatet af denne dyst er afgørende for foreningens arbejde.

 

Ad. Pkt. 3. Valg af formand, kasserer og sekretær til en ny bestyrelse.

Der skulle vælges formand, sekretær og kasserer for perioden frem til den ordinære generalforsamling i april 2006.

Følgende blev valgt:

Formand:       Kåre Fog

Sekretær:       Jørgen Lodal

Kasserer:       Steen Christiansen

 

Valg af suppleanter var ikke på dagsordenen, så de fortsætter uændret.

 

Ad. Pkt. 4. Diskussion af den aktuelle situation m.h.t. motorvejsplanerne.

William oplyste, at han ikke har hørt fra Walter Christophersen de sidste 2 uger.

 

På grund af den politiske situation holder både de Radikale og Dansk Folkeparti fast i trafikforliget. De Radikale er tilsyneladende ved at give køb på projektet. Der er ingen partier, som vil stemme for Vejdirektoratets nye forslag ”Jyllingevejmodellen”, og rent politisk kan det være problematisk at bruge flere penge på undersøgelser af nye løsningsmuligheder. Da Vejdirektoratet har fremført en stærk kritik af Model2(-f) er den i princippet ikke i spil, og derfor vil de Radikale nok stemme for ”skovmodellen” (svarer stort set til Vejdirektoratets oprindelige model). Dette er dog kun den nuværende vurdering, som meget vel kan ændres, da den er meget politisk relateret. Vi arbejder kraftigt på, at dette ikke bliver en realitet.

Dansk Folkeparti har endnu ikke taget endelig beslutning i hovedbestyrelsen.

 

Selvom der er blæst om Transportministeren på grund af BaneDanmark-sagen er der ingen aktuelle planer om, at vælte ham. Flemming Hansen er under pres både i BaneDanmark-sagen og angående ramperne til Motorring 3, som ikke kan færdigprojekteres førend en beslutning om Frederikssundsmotorvejens 1. etape truffet.

Status vedr. 1. etape er:

a)      Skovmodel

Svarer stort set til det oprindelige lovforslag. Vækker ikke den store begejstring.

b)      Jyllingevej-model

Finder ikke støtte hos nogen parter

c)      Model2-F

Anbefales ikke af Vejdirektoratet, og er derfor ikke i spil.

 

Den såkaldte ”Jyllingevej-model” er beskrevet i et notat fra Vejdirektoratet ”1.etape af Frederikssundsmotorvejen – Teknisk-økonomisk analyse af Jyllingevej-modellen”, august 2005 med tekst af Birgitte Henriksen m.fl.

 

Det er et problem, at 10 ud af 17 medlemmer i Folketingets Trafikudvalg er nye medlemmer.

Det er endvidere problematisk, at Vejdirektoratet har ført kampagne i erhvervsområdet.

Det er vores vurdering, at i det politiske spil ender det efter alle sandsynligheder nok med en vedtagelse af ”skovmodellen”,  hvilket stiller os i problemstillingen, om vi i den mellemliggende periode bare skal holde lav profil eller gå højlydt i pressen?

 

Det blev foreslået, at der blev skrevet et indlæg over melodien ”Vi undres….”.

 

Erhvervslivet i Rødovre har lagt hårdt pres på Dansk Folkeparti efter Vejdirektoratets kampagne i industriområdet.

 

Det blev foreslået, at der tages kontakt til Dansk Folkeparti (Flemming Ørhem) i Glostrup.

Det blev endvidere foreslået at ringe til Martin Lidegaard for at lodde stemningen i partiet.

Fra Bycirkel-samarbejdet har der været efterlyst en hurtig løsning på motorvejsproblemerne, og på det kommende møde i Bycirklen vil Ida prøve at få kontakt til Flemming Damgaard (formand for Trafikudvalget).

 

Gennem udviklingen af de forskellige versioner af Model-2 har der været forskellige forslag til, hvorledes man lægger hindringer i vejen for trafikken, så det ikke bliver særligt attraktivt at køre gennem Rødovre. William redegjorde for hindringerne i de forskellige modeller.

 

Ad. Pkt. 5.  Eventuelt

Hjemmesiden skal opdateres med teksten fra Marianne’s mand. Endvidere skal øvrige oplysninger ajourføres.

Kalender-projektet blev kort diskuteret, og det blev tilkendegivet, at hvis der foreligger en aftale med Eina Berg om refusion af udgifter til materialer, så skal hun have det. Det drejer sig skønsmæssigt om ca. 1.000,- kr. Det er næppe realistisk at kalenderprojektet kan gennemføres i 2006, måske senere.

 

 

Den 11.november 2005.

Referent   Jørgen Lodal