Grøn Trafik i Bycirklen

 

Formandens beretning d. 16. april 2009.

 

        Sæsonen 2008-2009 blev det længe ventede skæbneår for foreningen, da Folketinget indgik et trafikforlig som omfattede motorvejen til Frederikssund. Siden sidste valg har Folketingets sammensætning været meget ugunstig for os, og vi vidste at det ville blive meget vanskeligt at overbevise politikerne om vores sag.

        Vi har holdt personlige møder med tre Folketingspolitikere, nemlig Pia Olsen Dyhr fra SF, Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet, og Pia Adelsteen fra DF. Kun fra Pia Olsen Dyhr var der fuld støtte til vores synspunkter. Heunicke var ikke meget inde i sagen og havde ingen færdig mening. Pia Adelsteen er varm fortaler for motorvejen, men ville gerne høre på os angående bedre kollektiv trafik.

        Derudover har formanden holdt et indlæg på et møde med SFU i Ballerup.

        Vi havde foretræde for Folketingets Trafikudvalg d. 3. juni 2008 angående behovet for pendlerbusser. Konklusionen var at den ide måtte vi gå videre med til Movia. Vi har efterfølgende holdt et positivt møde med to medarbejdere i Movia i januar; men vi mangler at følge op på mødet.

        I efteråret intensiverede vi samarbejdet med Rådet for Bæredygtig Trafik og Noah Trafik. Da det så ud til, at en afgørelse om motorvejen ville komme sidst i oktober, udarbejdede vi sammen med dem en pjece, "Frederikssundsfingeren som vejviser til fremtiden", som vi fik trykt i 20.000 eksemplarer. Pjecen blev betalt af flere instanser, og Grøn Trafik selv har således kun betalt en mindre del. Vi fik delt hovedparten af pjecerne ud; den blev husstandsomdelt i nogle bysamfund, så som Gundsømagle og Veksø, og blev uddelt på S-togs-perroner m.m. Der blev sendt eksemplarer til ministre, folketingets medlemmer og andre indflydelsesrige personer.

        Pjecen gav en del presseomtale. Bl.a. havde dagbladet Information en hel artikelserie om trafikproblemer med fokus bl.a. på Frederikssundsfingeren.

        Vi forsøgte at invitere Anders Fogh Rasmussen på kanotur på Værebro Å - han havde desværre ikke tid.

        Sidst på efteråret, da afgørelsens time nærmede sig, holdt vi flere strategimøder, især om at involvere pressen. Det førte bl.a. til et dobbeltinterview i Politiken d. 20./12. med Grøn Trafiks formand og Ballerups borgmester, som er stærkt for motorvejen. Desværre var interviewet ikke tilfredsstillende set fra vores synspunkt.

        I december spillede transportminister Lars Barfoed ud med en halv løsning, hvor man i første omgang kun skulle anlægge Frederikssundsmotorvejen til et sted mellem Smørum og Veksø. Det provokerede erhvervsforeningen i Frederikssund, som ville have en beslutning om motorvejen i fuld længde nu. D. 5./1. var der et længere indslag i TV2 Lorry med repræsentanter for erhvervslivet i Frederikssund, samt formanden for Folketingets Trafikudvalg, Flemming Damgaard Larsen. Her blev det fremstillet sådan, at mangelen på en motorvej gav voldsomme problemer for erhvervslivet, hvis varebiler sad fast i timevis i bilkøer, med det resultat at man overvejede at flytte investeringer til Jylland. Dette skræmmebillede har ikke meget med virkeligheden at gøre - hvis varebilerne sidder fast i bilkøer, er det på Hareskovmotorvejen eller ved broen til Hornsherred, altså steder der ikke har noget med Frederikssundsmotorvejen at gøre. Men desværre virkede pressionen, og allerede samme aften blev Lars Barfoed presset af Lars Løkke Rasmussen til en løsning, hvor motorvejen besluttes i fuld længde.

        Efter et pres fra vores side på TV2 for at få korrigeret de misvisende påstande, lykkedes det omsider at få Annette Kristensen fra Kastaniehøj Grundejerforening til at tale i et ca. 2 minutter indslag i TV2 Lorry fire dage senere, men det var for sent og for lidt.

        Vi udarbejdede en pressemeddelelse om at erhvervslivet i Frederikssund fremsatte misvisende påstande, og det gav omtale flere steder, blandt andet en fyldig omtale i Frederikssund Avis. Men det var altsammen for lidt til at påvirke opinionen.

        Det fremgik af TV-udsendelsen d. 5./1., at erhvervsfolkene ville have et foretræde for Folketingets Trafikudvalg d. 22./1. Vi bad derfor også om foretræde samme dag, og mødte op 7 personer. På det tidspunkt havde vi lavet målinger af trafikforsinkelsen på Frederikssundsvej om morgenen, og kunne konkludere, at tidsforsinkelsen på spidsbelastningstidspunktet kun er mellem 3 og 10 minutter. Det er meget at betale med en løsning på 4,6 milliarder kroner for at løse en trafikforsinkelse på 3 til 10 minutter! Det fremførte vi, og vi viste et kort fra Vejdirektoratet som viser at der er væsentlige trafikkøer på alle motorvejene ind til København, men ikke på Frederikssundsvejen. Vi fremførte at den øgede trafik vil give ekstra CO2-udledning og føre til mere trafikforstoppelse på Motorring 3, sådan at besparelsen det ene sted ophæves af forsinkelser det andet sted. Det rystede os lidt at høre reaktionerne fra Trafikudvalget - nemlig at alt dette var de sådan set ligeglade med. Det der betød noget, var udsigten til at en motorvej ville give mere vækst i erhvervslivet i Frederikssund. Vi sagde at os bekendt giver motorveje i sig selv ikke erhvervsvækst, men Venstres trafikordfører, Kristian Pihl Lorentzen, mente det modsatte og henviste til en rapport fra Ålborg Universitetscenter. Denne rapport viser at motorveje kan flytte erhvervsvirksomheder, men ikke i sig selv skabe nye. Det er åbenbart det afgørende i denne sag - at flytte mere erhvervsliv til Frederikssund, og Lars Løkke Rasmussen, som er valgt i Frederikssund-kredsen, har spillet en rolle i den sag. Spørgsmålet om en motorvej til Frederikssund er således i sidste ende blevet til "sognerådspolitik", hvor det handler om lokale fordele.

        I Grøn Trafik har vi desværre ikke været forberedt på den vending som sagen tog - at det afgørende i sidste ende slet ikke blev løsning af trafikproblemer, men derimod et snævert lokalt ønske om mere erhvervsliv i Frederikssund. Dette ønske har næsten ikke været omtalt i debatten, men i sidste ende blev det altså trukket frem som trumf.

        Vores kamp for en mere miljørigtig løsning har næppe været helt spildt. Det at erhvervssiden "fik" Frederikssundsmotorvejen - i fuld længde - har været højt fremme i alles bevidsthed som et tab for miljøet, og har måske gjort det muligt at miljøet til gengæld blev tilgodeset i andre henseender; mest markant gælder det, at regeringspartierne har foretaget en kovending i spørgsmålet om roadpricing, som de hidtil har været imod. Her har Kristian Pihl Lorentzen forsvaret roadpricing imod de kræfter i Venstre, som er imod begrænsninger for bilismen.

        Folketinget vedtog trafikforliget, indeholdende en motorvej til Frederikssund, d. 29. januar. En egentlig anlægslov forventes til efteråret. I forligsteksten hedder det:
"Der afsættes i første omgang midler til anlæg af en 2. etape mellem Motorring 4 og Tværvej tættest på København, hvor trafikmængderne og trængselsproblemerne i dag er størst. Frederikssundsvejens 2. etape omfatter anlæg af 4-sporet motorvej fra Motorring 4 til Tværvej samt en forlængelse af Tværvej som motortrafikvej, så der opnås forbindelse fra motorvejen ved Ledøje-Smørum til Frederikssundsvej. Med Tværforbindelsen vil der i realiteten blive anlagt en mindre del af en fremtidig Ring 5. I alt er der tale om ca. 10 km ny vej. Anlægsudgiften forventes at være 1,2 mia. kr. Parterne ønsker, at der etableres motorvej på hele strækningen til Frederikssund og er enige om at drøfte finansiering af udbygningen af de resterende etaper i 2011."

P.t. er der biologiske forundersøgelser i gang omkring linjeføringen.

        D. 5. februar blev der - på vores foranledning - arrangeret et debatmøde i Politikens hus om trafik, herunder også Frederikssundsmotorvejen. Der var fire oplægsholdere, nemlig transportminister Lars Barfoed; daværende direktør for Movia Johannes Sloth; leder af Concito, Martin Lidegaard; og endelig Annette Kristensen fra Kastaniehøj Grundejerforening, som repræsenterede Grøn Trafiks synspunkt. Da mødet imidlertid foregik efter at Folketinget havde truffet sin afgørelse, havde det ikke nogen mærkbar politisk betydning.

        For tiden forberedes en fredningssag for et stort område i og omkring Værebro Ådal. Det er planen, at fredningssagen skal rejses af fem instanser i fællesskab: Danmarks Naturfredningsforening, Roskilde Kommune, Egedal Kommune, Ballerup Kommune og By- og Landskabsstyrelsen. Efter at motorvejen i princippet er vedtaget, er der i planerne om fredning inkluderet et bælte langs motorvejens tracé, for at undgå at der bliver bygget ude i landskabet langs motorvejen (den skulle nødig medføre byggeri af fabrikker og kontorer ude i landskabet).

        Der er stadig en del ting tilbage at gøre for foreningen. Først og fremmest gælder det spørgsmålet om Fjordforbindelsen ved Frederikssund, hvor vi arbejder for en løsning der ikke giver øget bilisme - dvs. enten en ren S-togs-forbindelse, eller en kombineret tog- og bilforbindelse. Derudover kan der være en del spørgsmål tilbage om den præcise linjeføring for motorvejen, og for tilslutningsanlæggene.

 

Kåre Fog

Formand for Grøn Trafik i Bycirklen

Referat af Foreningens generalforsamling