Grøn Trafik i Bycirklen

Østrup den 8. maj 2005

Referat fra den ordinære generalforsamling i foreningen Grøn Trafik i Bycirklen

Mødet blev afholdt den 20. april kl. 19.30 i Tapeten, Magleparken 5, Ballerup.

På generalforsamlingen deltog 5 stemmeberettigede medlemmer.

Dagsorden var udsendt sammen med indkaldelsen til mødet og indeholdt følgende punkter jfr. Vedtægterne.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning samt debat om foreningens arbejde
  • Kort gennemgang af foreningens arbejde v/Marianne.
  • Præsentation af kunstkalender for 2006 med motiver fra motorvejens linieføring v/Marianne og kunstner Eina Berg
  • Præsentation af Williams Model2 for 1. etape af motorvejen ved Vestskoven v/William Pedersen
  • Debat om foreningens fortsatte arbejde.
 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent
 6. Valg af formand, kasserer og sekretær
 7. Valg af suppleanter, revisor og revisorsuppleant
 8. Eventuelt.

Foreningens formand Marianne Thorsen bød velkommen, hvorefter generalforsamlingen blev startet.

Ad. 1 Jørgen Lodal blev valgt som dirigent. Annette Kristensen blev valgt som referent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, hvorfor generalforsamlingen var beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne.
Ad. 2 Foreningens formand Marianne Thorsen aflagde beretning for år 2004. Formandens beretning er vedlagt til orientering.
Kunster Eina Berg præsenterede de 7 skitser som på nuværende tidspunkt er færdige. Motiverne er taget fra forskellige steder langs en evt. linieføring af Frederikssundsmotorvejen. Finansieringen af kalenderen er endnu ikke på plads, men Eina Berg arbejder videre med de resterende skitser. Ledøje-Smørum kommune har trukket deres tilbud ang. finansiel støtte tilbage, efter det er blevet besluttet, at de skal slås sammen med Ølstykke og Stenløse kommuner i år 2007.
William fremlagde en kort præsentation af Model2D for 1. etape af motorvejen ved Vestskoven samt redegjorde for det samarbejde han har haft gennem længere tid med Walter Christophersen.
Det blev i øvrigt besluttet, at foreningen skal reagerer på den artikel, som Frederiksborg Amts avis har bragt ang. den underskriftindsamling, som er afleveret til Flemming Hansen for at fremskynde en tunnel under Roskilde Fjord, og hvor Flemming H. udtaler sig meget negativt ang. vores ”forhaling” af 1.etape og dermed også resten af strækningen. Marianne tager fat i Simon på Frederiksborg Amts Avis.
Ad. 3 Regnskabet for år 2004 blev gennemgået af foreningens kasserer Steen Christiansen. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen
Ad. 4 Punktet udgik, da der ikke var indkommet forslag fra medlemmerne.
Ad. 5 Steen Christiansen gennemgik budgettet for år 2005, hvor kontingentet var foreslået uændret. Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen. Steen undersøger muligheden for, at kunne betale kontingentet via PBS i fremtiden.
Ad. 6 Marianne Thorsen var på valg som formand. Marianne blev genvalgt som formand.
Ligeledes var Steen Christiansen på valg som kasserer og blev genvalgt.
Kåre Fog var på valg som sekretær og blev ligeledes genvalgt.
Ad. 7 William Pedersen blev valgt som suppleant.
Annette Kristensen blev genvalgt som revisor.
Jørgen Lodal blev valgt som revisorsuppleant.
Ad. 8 Annette Kristensen fortalte, at hun gennem de sidste måneder har haft en god kontakt med Roskildes borgmester Bjørn Dahl, som er meget interesseret i vores alternativ til en Frederikssundsmotorvej. De har møde den 27. april.

Formanden takkede dirigenten for at have ledet generalforsamlingen i god ro og orden samt rettede en tak til de fremmødte medlemmer for deltagelsen i generalforsamlingen.

Referent
Annette Kristensen

Referatet godkendt af:
Jørgen Lodal
Dirigent

Tilbage til forsiden