Frederiksborg Amtsråd

Amtsgården

Kongens Vænge 2

3400 Hillerød

 

 

4. oktober 2004

 

 

 

Roskilde Fjord-forbindelse bør være en ny bro ved Frederikssund

 

I Frederiksborg Amts Avis den 24. og 25. september 2004 er beskrevet, at der skal laves en idékonkurrence om en ny forbindelse over/under Roskilde fjord. Sagen oplyses at skulle behandles i amtsrådet på et møde den 7. oktober 2004.

 

Foreningen Grøn Trafik i Bycirklen ønsker hermed at komme med vores kommentarer og ønsker i den forbindelse, idet vi håber, at vores forslag vil blive medtaget i den kommende idékonkurrence.

 

I artiklen den 24. september oplyses det således, at amtets vejfolk har lavet en samfunds­økonomisk vurdering af tre muligheder for en ny vejforbindelse over Roskilde fjord. Ifølge artiklen forudsætter alle tre forslag imidlertid, at der er etableret en Frederikssundsmotorvej. Vi skal her gøre opmærksom på, at der ikke er truffet nogen beslutning om strækningen mellem Ballerup og Frederikssund, idet resultatet af den igangværende supplerende VVM-undersøgelse for udbygning af Frederikssundsvej afventes. Undersøgelsen forventes først færdig i efteråret 2005. Samtidig skal der gøres opmærksom på, at der ikke er afsat penge i trafikforliget fra 5. november 2003 til en Frederikssundsmotorvej, bortset fra 1. etape frem til Ballerup.

 

På den baggrund er det derfor slet ikke sikkert, at der kommer en motorvej mellem Ballerup og Frederikssund. Det er vores opfattelse, at det vil være meget bedre både økonomisk, miljømæssigt og trafikalt med en ombygning af den eksisterende Frederikssundsvej kombineret med en forbedring af den kollektive trafik, som vi også har redegjort for i vores høringssvar til Vejdirektoratets VVM-redegørelse i efteråret 2002 (læs mere på vores hjemmeside www.trafik-bycirkel.dk).

 

Mht. Roskilde fjord er vi således enige i, at der er trafikale problemer på den eksisterende Kronprins Frederiks Bro. Til løsning af dette problem lægges der fra amtets side op til at bygge en lang tunnel under fjorden, en dæmning med en kort tunnel eller en højbro, der alle foreslås placeret ved Tørslev Hage og tilknyttes Frederikssundsmotorvejen. Amtets egen undersøgelse viser, at især tunnelen og dæmningen med en kort sænketunnel vil blive meget bekostelig, ligesom disse løsninger vil lede al trafikken udenom Frederikssund by til skade for handelslivet her.

 

I stedet peger vi på en ny bro ved siden af den eksisterende – eller en udvidelse af den eksisterende bro, hvis det er muligt. Samtidig foreslår vi, at der indføres specielle pendlerbusser direkte mellem Hornsherred (f.eks. med parkeringspladser kort før broen) og Frederikssund station, hvor busserne kører i myldretiden med højst 5-10 minutters mellemrum, således at det bliver attraktivt at vælge den kollektive trafik i stedet for bilen.

 

I øvrigt ønsker vi at pege på, at en tunnel/højbro tidligst kan være klar om 15-20 år, mens problemerne er akutte nu. Derfor foreslår vi, at der arbejdes på at forbedre passagen gennem Frederikssund så hurtigt som muligt, f. eks. ved etablering af en reversibel vejbane i det allerede eksisterende tracé og ved etablering af niveaufrie skæringer på J.F. Willumsensvej. En stor del af de nuværende problemer kan afhjælpes herved.

 

Vi foreslår derfor, at amtsrådet beslutter, at den kommende idékonkurrence også omfatter vores forslag til forbedring af trafikforbindelserne mellem Hornsherred og Nordsjælland, ligesom vi ser frem til at høre nærmere i sagen. På forhånd tak!

 

 

 

 

Med venlig hilsen

 

 

Grøn Trafik i Bycirklen

v/Marianne Thorsen

Jordbærvangen 66

2765 Smørum

 

Tlf.: 44 66 22 60 (privat)

Tlf. 32 64 61 22 (arbejde)

e-mail: formand@trafik-bycirkel.dk

www.trafik-bycirkel.dk

 

 

 

 

Kopi til Frederiksborg Amts Avis, Frederikssund Avis og folketingspolitikere valgt i Frederiksborg amt.