Grøn Trafik i Bycirklen

                                                                                                                                                         ___

Den 9.juni 2009.

 

Referat af generalforsamling 16.april 2009

 

Fremmødte:                      Povl Marcussen, Annette Kristensen, Steen Christiansen, Kåre Fog, Jørgen Lodal

 

 

Generalforsamlingens dagsorden er som følger:

1.      Valg af dirigent og referent.

2.      Beretning og debat om foreningens arbejde.

3.      Forelæggelse og godkendelse af regnskab.

4.      Behandling af indkomne forslag.

5.      Diskussion af foreningens fremtid

6.      Budget for det kommende år, inkl. fastsættelse af kontingent.

7.      Valg af formand, kasserer og sekretær.

8.      Valg af suppleanter, revisor og revisorsuppleant.

9.      Eventuelt.

 

ad. 1.            Valg af dirigent og referent.

Dirigent: Annette, referent: Jørgen.

 

ad. 2.            Beretning.

Formandens beretning er vedlagt.

 

Efter fremlæggelse af beretningen blev enkelte elementer diskuteret, idet vi kunne fastslå, at regeringens ”grønne politik” betyder nye trafikanlæg i grønne områder.

 

Kåre redegjorde også for den seneste status på fredningssagen. Fredningsforslaget for Værebro Ådal er nu udvidet til også at omfatte den lille del vest for Kildedal Station, som hører til Ballerup Kommune. Der er også inddraget yderligere områder omkring Østrup Holme.  Fredningssagen hindrer ikke motorvejen, men giver grundlag for skærpet opmærksomhed omkring hvorledes vejanlæg samt tilslut­nings­anlæg udføres og placeres.

 

Formandens beretning blev taget til efterretning.

 

ad. 3.            Forelæggelse og godkendelse af regnskab.

Regnskabet er efter nogle år med kraftig periodisering nu blevet stabiliseret. I 2007 var der registreret 23 medlemmer, og i 2008 11 medlemmer.

Ultimo 2008 udgjorde foreningens likvide beholdning (kasse og bankindestående) ca. 8.000 kr., der efter afholdelse af omkostninger i begyndelsen af 2009 d.d. er reduceret til ca. 6.600 kr. - heraf er ca. 6.000 kr. indestående på en rentebærende bankkonto.

Regnskabet blev godkendt.

 

ad. 4.            Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

 

ad. 5.            Diskussion af foreningens fremtid

Kulturøkologisk forening har tilsagn fra Claus Albrechtsen om at lave en plakat. Den skal i givet fald have et budskab, som matcher de kommende opgaver/aktiviteter. Pris 8.000 kr + trykning, og kan evt. laves til efteråret.

 

Selvom motorvejen nu er vedtaget var der generel enighed om, at der fortsat er brug for foreningens indsats omkring den fremtidige trafikudvikling. Følgende aktuelle indsatsområder blev nævnt:

1.      Fjordforbindelsen.

2.      Fredningssagen

3.      Detail-udformning af vejanlægget

4.      Storkene

5.      Anlægsloven til efteråret.

6.      St. Rørbæk

7.      Pendlerbusser

 

Fjordforbindelsen:

Vigtigt strategisk indsatsområde, hvor vi skal arbejde for en forbindelse både til bil og S-tog, som alternativ til ren bilforbindelse. Aktiviteter: kontakte DN i Frederikssund. Skaffe VVM-rapporten om forbindelsen over fjorden, hvis den er klar.  Være opsøgende til borgermøderne. Er der et Grønt Råd i Frederikssund ?

Erhvervsrådet i Frederikssund er jo mobiliseret og de fokuserer ensidigt på en vejforbindelse.

 

Fredningssagen:

Køres af de implicerede kommuner samt By- og landskabsstyrelsen og DN med DN som den drivende kraft.

 

Detail-udformningen:

De biologiske undersøgelser for områderne omkring tilslutningsanlæggene skal vurderes, da det kan betyde, at der skal ske justering i placeringen af hensyn til f.eks. padder i området. Det gælder bl.a. i området ved Østrup Holme. Vi skal også  argumentere ud fra vores viden om risiko for grundvandssænkning !

 

Storkene:

Det påtænkes at opsætte en storkerede hos Anders Wamsler, da der de seneste år har været en del storke på engen. I år er der set 3 storke i området. Storkenes tilstedeværelse kan måske begrunde mindre flytning af linieføring hen mod efterhånden nedlagt grusgrav.

Udfald af yngelsucces i 2009 vil blive afgørende for om storkenes tilstedeværelse kan bruges. Aktiviteter: borgermøde til efteråret om storkepleje. Vigtigt at skabe opbakning omkring storkene, hvis de får yngelsucces, og det kan også blive en løftestang for fredningssagen.

 

Anlægslov i efteråret:

Der må nu udtænkes, hvorledes vi bearbejder Christiansborg. Foreløbig har vi kun positiv kontakt til Pia Olsen Dyhr fra SF, men det bliver nødvendigt at skabe kontakter til de øvrige politikere i Trafikudvalget. Som modspil til Erhvervsrådet i Frederikssund må vi blande os i lokalisering og prioritering af erhvervstyper i de nye erhvervsområder ved St. Rørbæk. Vi er ikke imod en erhvervsudvikling, men det skal nok påpeges, at der ikke bliver tale om den store nyskabelse af arbejdspladser, snarere en flytning af eksisterende virksomheder fra andre områder.

 

St. Rørbæk:

Udformning af denne nye by, planlægning af boliger, erhverv og trafik.

Forslag: kontakte Ålborg-forskere, som har lavet rapport om motorveje og erhvervsudvikling. Er deres rapport læst rigtigt ? Det er samme gruppe som har lavet rapport om betydning af den grønne natur.

Forslag: inddrage RUC-studerende omkring Per Homann til et projekt om Hornsherreds bolig- og erhvervsudvikling i forhold til en bilbro eller kombineret bil/tog-bro(forbindelse).

 

Pendlerbusser:

Vi har ikke hørt fra Movia efter mødet sidste sommer. Hvis Roskilde (Gundsøgruppen) som holder møde 23.april, vil være med, så kan sagen tages op igen. Mest relevant med en forsøgsordning for Jyllinge og Gundsømagle.

 

ad. 6.            Budget for det kommende år, inkl. fastsættelse af kontingent

 

Med udgangspunkt i ovennævnte fremtidige aktiviteter blev det besluttet at fastholde kontingentet på 100 kr, da der skal bruges penge til aktiviteter omkring borgermøder og plakater. Der skal udsendes et brev med beskrivelse af vore visioner i forbindelse med kontingentopkrævningen.

Plakat alene vil koste 8.000 kr + trykning.

 

ad. 7.            Valg af formand, kasserer og sekretær

Følgende blev valgt (alle genvalg):

Formand: Kåre Fog

Kasserer: Steen Christiansen

Sekretær (og webmaster): Jørgen Lodal

 

ad. 8.            Valg af suppleanter, revisor og revisorsuppleant

Følgende blev valgt:

Suppleanter: Povl Marcussen og Bjørn Bauer

Revisor: Annette Kristensen

 

ad. 9.            Eventuelt.

Ikke noget til dette punkt.

 

 

Jørgen Lodal.