Grøn Trafik i Bycirklen

 

 

Trafikminister Flemming Hansen

Trafikministeriet

Frederiksholms Kanal 7

1220 København K

 

 

2. november 2004

 

Kære Flemming Hansen

 

Foreningen Grøn trafik i Bycirklen takker for dit brev af 25. oktober angående 1. etape af Frederikssundsmotorvejen.

 

Vi havde den 28. oktober 2004 foretræde for Folketingets trafikudvalg, og i den forbindelse erfarede vi, at der vil blive fremsat et ændringsforslag til det lovforslag, der blev fremsat af ministeren den 6. oktober. Vi håber, at debatten om lovforslaget og ændringsforslaget kan blive så saglig som mulig. Derfor håber vi, at du vil være enig i, at nedenstående bemærkninger til dit seneste brev er væsentlige.

 

Vi vil starte med at understrege, at forløbet indtil nu på mange måder har været ganske positivt; det gælder både din måde at håndtere sagen på, og den måde vi er blevet modtaget på af Vejdirektoratet. På det faglige plan har Vejdirektoratet således været hjælpsomme og seriøse, og de har anvendt betydelig tid på at kommunikere med os og betjene os. For så vidt har vore erfaringer været gode, og det er vi glade for. Det glæder os ligeledes, at der er blevet igangsat en ny supplerende VVM-undersøgelse for den resterende strækning, sådan at vores forslag kan blive rigtigt belyst, ligesom der i den forbindelse er nedsat en såkaldt Interessentgruppe, der forhåbentlig bliver en garant for, at de rigtige ting bliver belyst på den rigtige måde.

 

Nu, hvor 1. etape er kommet ind i den afgørende fase, viser det sig imidlertid, at når resultaterne af de faglige vurderinger i Vejdirektoratet skal omsættes til konkret politik, så er der noget, der går galt. Det ser ud til at være et problem, at Vejdirektoratet har en dobbeltrolle. På den ene side sidder de som teknikere og udarbejder en vejløsning. På den anden side fungerer de som ministerens faglige bagland, sådan at de skal foretage vurderingen af deres eget forslag i forhold til de alternative forslag, som fremsættes – i dette tilfælde William Pedersens Model2. Det er i denne fase, hvor de skal sammenligne deres eget produkt med andres produkt, at noget går galt.

 

Williams Model2 blev diskuteret grundigt igennem på et møde i Vejdirektoratet den 20. september. Konklusionen var (der foreligger et referat fra mødet), at Model2 kunne fungere, men at en del forhold dog burde forbedres. Derfor gik William i gang med den nødvendige revision, som f.eks. at øge kurveradierne fra 250 m til 400 m, og Vejdirektoratet var bekendt med, at han var i gang med dette arbejde.

 

Alligevel sendte Vejdirektoratet sine kommentarer til ministeren den 6. oktober uden at nævne, at kommentarerne gjaldt den ufærdige udgave af Model2, som blev diskuteret i september. Vejdirektoratet havde Williams reviderede Model2 i hænde den 12. oktober, men undlod alligevel at meddele dette til ministeren. Dette har medført, at din tilbage­melding til William den 19. oktober allerede var forældet ved afsendelsen.

 

Derfor er situationen nu den, at de kritikpunkter, som du nævner i brevene til William Pedersen den 19. oktober og til Grøn Trafik den 25. oktober, ikke længere er relevante. Du har simpelthen ikke fået de relevante informationer af Vejdirektoratet. Vi finder det derfor vigtigt, at den dag et evt. ændringsforslag fremsættes i Folketinget, så vil ministeren være fuldt orienteret om den aktuelle situation. Det ville således være ubehageligt for alle parter, hvis du som minister på det tidspunkt kom til at anføre en kritik, som ikke længere er relevant.

 

Derfor disse kommentarer:

 

1) Du anfører, at det bliver nødvendigt at justere Model2 på en sådan måde, at der ikke spares så stort et skovareal, som først angivet. Det er ikke korrekt. Model2 er nu blevet justeret, og det har næsten ikke ændret det berørte skovareal. Der spares stadig 26 ha skov i forhold til Vejdirektoratets løsning.

 

2) Du berører nogle konsekvenser for arealerne langs Hvidsværmervej i Rødovre Kommune. Det anførte er imidlertid ikke korrekt. De to løsninger er praktisk taget ens på dette sted. Det er således ikke korrekt, at Williams Model2 berører større arealer end Vejdirektoratets løsning.

 

3) Angående tilgængeligheden til erhvervsområdet nord for Jyllingevej mener vi, at Model2 nærmest er overlegen i forhold til Vejdirektoratets løsning, ikke underlegen som hævdet. Dette ses let ved at betragte vedlagte print af Model2. Vejdirektoratet lægger fejlagtigt vægt på, at der ikke længere er adgang der, hvor vejføringen krydser Oxbjergvej/Ejby Industrivej.

 

Hvorfor det skulle være en så vigtig mangel, at der ikke længere er adgang lige netop på det sted, når der til gengæld er forbedret adgang til og fra erhvervsområdet ad andre ruter, er ikke særligt indlysende. Hvis kritikken læses af en person, som ikke har fuldt overblik over området, kan det således se ud som om, den er berettiget, hvad den dog efter vores mening ikke er.

 

Idéen har netop været at give erhvervskvarteret et trafikalt løft, forbedre den interne trafikfordeling i området og samtidig lette adgangen til Ring 3 og motorvejene. Desuden mener vi, at trafiksikkerheden vil blive forbedret i Ejby Industrivej-krydset, hvor der er sket mange alvorlige ulykker.

 

4) Angående tilstrækkeligt lange flettestrækninger, så tilrådes det som optimalt, at krydsende trafikstrømme skal have ca. 1000 m til at foretage krydsningen. Efter tilretning har Williams Model2 nu strækninger på hhv. ca. 850 m og 950 m hertil. Dette problem er altså praktisk taget løst. Derudover er der et andet sted i forslaget en flettestrækning, hvor trafikstrømmene mødes, men ikke nødvendigvis krydser. Denne strækning er på 560 m.

 

I forhold til punkt 4 er det relevant at se på, hvordan Vejdirektoratets eget forslag er udformet. Dette er temmelig vanskeligt at overskue på Vejdirektoratets seneste tegninger, fordi flere signaturer er lagt oven i hinanden. Men ved nøjere eftersyn viser det sig, at den korteste flettestrækning - hvor to trafikstrømme skal krydse hinanden - er 385 m. Eftersom tilsvarende trafikstrømme i Model2 har mindst 850 m til at krydse hinanden, og eftersom Vejdirektoratet har meddelt, at de 560 m i Model2, hvor to trafikstrømme blot samles (uden at krydse) "stadig er alt for kort", så betyder det, at Vejdirektoratets eget forslag, ifølge deres egne kriterier, er helt ubrugeligt. Det har en flettestrækning for krydsende trafik på 385 m, hvor den burde være 1000 m. Hvis de to forslag skal vurderes efter samme standard, så lider Vejdirektoratets forslag altså af en uacceptabel fejl og kan ikke bruges, som det er.

 

Man kan have en mistanke om, at hvis Folketinget vedtager det fremlagte lovforslag, så vil Vejdirektoratet senere under detailprojekteringen opdage, at den nævnte flettestrækning er for kort, og derefter blive nødt til at ændre på forbindelsesramperne for at rette op på fejlen. Dette vil kun være muligt, hvis man inddrager et større stykke af Vestskoven end det nu fremgår, således at Vejdirektoratets foreliggende forslag i virkeligheden vil indebære et større indgreb i skoven end anført.

 

Vi har hermed kommenteret de fire konkrete punkter, som du har nævnt i dit brev til os af 25. oktober. Vi må således konstatere, at ingen af disse punkter længere er relevante. Model2 er efterhånden blevet gennemanalyseret i alle tænkelige hjørner og detaljer, og der udestår os bekendt ikke væsentlige forhold, som gør modellen ubrugelig. Derimod er der beklageligvis stadig en væsentlig fejl tilbage i lovforslagets linieføring, som tilsyneladende ikke umiddelbart lader sig ændre uden et større indgreb i konstruktionen og dermed i Vestskoven. Vi håber, at du er enig i, at disse forhold er vigtige for den videre behandling af sagen i Folketinget.

 

Det skal understreges, at det absolut ikke er vores hensigt at forsinke beslutningsprocessen - vi tilstræber blot, at det bedste forslag bliver vedtaget. Efter vores opfattelse behøver en eventuel ny VVM-undersøgelse således ikke nødvendigvis at tage et år. Der går 8 uger med offentlighedsfasen, men det bør ikke være nødvendigt med 44 uger til at behandle Model2, da den allerede er grundigt analyseret. Der skal naturligvis konkretiseres nogle ting mht. økonomi, eksproprieringer og støjmønster, men det bør ikke tage 44 uger.

 

Såfremt de faglige omstændigheder omkring alt dette virker forvirrende, kunne et møde hvor trådene redes ud, måske være til gavn. Vi vil selvfølgelig stille os til rådighed, hvis du kunne ønske enten et møde med os, eller et møde hvor både vi og Vejdirektoratet deltager sammen med dig.

 

 

 

Med venlig hilsen

 

 

Grøn Trafik i Bycirklen

v/Marianne Thorsen

Jordbærvangen 66                        E-mail: formand@trafik-bycirkel.dk

2765 Smørum                               www.trafik-bycirkel.dk