Referat fra ordinær generalforsamling i Grøn Trafik i Bycirklen den 7. april 2003 på "Tapeten" i Ballerup

 

 

Ad. 1) Valg af dirigent og referent

Dirigent: Agnete Andersson, referent: Kåre Fog.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 

Ad. 2) Beretning om foreningens arbejde

A) Formanden, Marianne Thorsen, uddelte en skriftlig beretning, som indeholdt en lang liste over foreningens aktiviteter i det forløbne år. Listen vedføjes her. Hvert punkt på listen blev kort omtalt.

 

B) Powerpoint-præsentation af billeder fra foreningens hjemmeside (www.trafik-bycirkel.dk): Jørgen Lodal. Billederne blev fremvist og diskuteret, herunder den medfølgende tekst.

 

C) Foreningens vigtigste enkelt-aktivitet i året har været at indgive kommentarer til Vejdirektoratets VVM-redegørelse. Vores svar fylder ca. 70 sider. Foreningens sekretær, Kåre Fog, gennemgik nogle hovedpunkter i foreningens skrivelse, med udgangspunkt i "de 13 punkter" på den løbeseddel, der var delt rundt på borgermøderne. Der blev fokuseret lidt på nogle tal i trafikprognoserne; Vejdirektoratet taler om et behov for, at 75-80.000 biler skal passere Ballerup på en hverdag. Men dette tal gælder kun, såfremt motorvejen bygges; vejen vil i sig selv generere en ekstra trafik på ca. 12.000 biler, og den vil lede 4-5.000 biler andetsteds fra (Hareskovmotorvejen) ned forbi Ballerup. Uden en motorvej er der "kun" behov for, at 57.000 biler skal passere Ballerup (pr. hverdag i 2010).

 

Derudover omtaltes foreningens forslag til alternative løsninger, især de niveaufrie skæringer i krydsene i Ballerup og diverse tiltag indenfor kollektiv trafik, specielt pendlerbus-systemet (der er tænkt som noget meget anderledes end de nuværende HT-busruter).

 

D) Underskriftsindsamlingen mod motorvejen blev beskrevet af Annette Kristensen. Underskrifts­indsamlingen blev sat i gang i sommers og kulminerede med, at der den 6. januar i år blev afleveret ca. 16.000 underskrifter til Trafikministeren. Dertil kommer underskrifter, der er blevet sendt ind direkte, hvorved Vejdirektoratet i alt har modtaget 18.519 underskrifter, hvilket skal sammenholdes med, at der er omkring 94.000 indbyggere på strækningen. Ved afleveringen af underskrifterne blev Trafikministeren inviteret på en bustur rundt i området, dels for at se områderne ved den eksisterende Frederikssundsvej, og dels for at se Vestskoven og de naturområder, der vil blive berørt af motorvejen. Ministeren har sagt ja, forudsat at der også kan deltage embedsmænd, folk fra Vejdirektoratet og de relevante borgmestre. Det er dog p.t. usikkert, hvornår turen vil foregå. Der er indløbet løfter om de vigtigste poster i finansieringen af turen.

 

Debat om foreningens fortsatte arbejde

Det vigtigste for os lige nu er at presse på for at få en ordentlig undersøgelse af vores alternativ til motorvejen (0++ løsningen). Vi forventer ikke, at Vejdirektoratet vil foretage en reel vurdering af vores forslag; især kommer vi til at mangle en "prisidé" mht. de niveaufri skæringer i Ballerup. Presset for at få en reel vurdering kan dels ske via folketingspolitikere, og dels via pressen. Bl.a. påtænkes et foretræde for Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg [er sket nu]. Et vigtigt spørgsmål er, hvad lovgivningen siger om vurdering af indkomne forslag til VVM-vurderinger. Kræves evt. en ny VVM-runde? Vi kan kontakte trafikeksperter i forsøg på at få uvildige vurderinger af vores forslag [er sat i gang].

 

Ad. 3) Forelæggelse og godkendelse af regnskab

Regnskabet blev forelagt af foreningens kasserer, Bjørn Bauer. Regnskabet blev godkendt.

 

Ad. 4) Behandling af indkomne forslag

Der var ikke kommet forslag.

 

Ad. 5) Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent

Der blev godkendt et budget, som balancerer med 10.000 kr. Indtægter: 7.000 kr. i kontingenter, 3.000 kr. fra andre kilder. Udgifter: Kontorhold 3.000 kr, Tryksager 3.000 kr, Diverse 4.000 kr.

 

Der blev vedtaget et uændret kontingent på 100 kr, og budgettet, som var baseret herpå, blev godkendt.

 

Ad. 6 og 7) Valg til bestyrelsen, revisor og revisorsuppleant

Bestyrelsen blev genvalgt (Marianne Thorsen, Bjørn Bauer og Kåre Fog). Revisoren blev genvalgt (Finn Køhler). Som revisorsuppleant valgtes Gregers Sørensen.

 

Ad. 8) Eventuelt

Der var intet under dette punkt.


Formandens beretning til generalforsamling den 7. april 2003

 

Siden sidste generalforsamling den 24. april 2002 er der afholdt i alt otte åbne bestyrelsesmøder.

 

Der har været følgende hovedaktiviteter, der alle vidner om et højt aktivitetsniveau: