Grøn Trafik i Bycirklen


Referat af generalforsamling onsdag den 24. april 2002

Sted: Foreningscentret Tapeten, Ballerup.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning samt debat om foreningens arbejde
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent
6. Valg af formand, kasserer og sekretær
7. Valg af suppleanter, revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

Der var mødt 10 medlemmer.

Ad. 1. Valg af dirigent og referent

Agnete Anderson blev valgt til dirigent og Jørgen Lodal til referent.

Ad. 2. Beretning samt debat om foreningens arbejde

Mariannes skriftlige beretning er vedlagt som bilag.

Under debatten om beretningen fortalte Finn om initiativerne i Ledøje-Smørum Kommune til at beskytte kultur- og naturhistoriske lokaliteter, hvilket kan få som konsekvens, at linieføringen for en eventuel motorvej bliver S-formet gennem kommunen. Finn anbefalede, at man skriver redegørelser om arealanvendelsen, gerne i artikelform og ikke bare læserbreve.

Agnete omtalte alternativer til tunnelprojektet under Roskilde Fjord ved Frederikssund. Problemet er ikke den gamle bro, men trafikken gennem Frederikssund. Alternativet består i, at den gennemkørende trafik ledes i tunnel gennem byen. Amtet har givet tilsagn om, en tunnelløsning gennem Frederikssund vil indgå i den kommende VVM-undersøgelse.

Agnete omtalte Margrethe Vestagers initiativ til at danne en trafikklub ("mafia") bestående af Folketingsmedlemmer fra det Nordsjællandske / Storkøbenhavnske område. Klubben vil dog ikke alene beskæftige sig med trafikinvesteringer, men også andre investeringer. Gruppen vil gerne tale med Grøn Trafik.

Agnete omtalte også de Radikales udflugt på Grundlovsdagen til Frederikssund-fingeren, hvor målet er at se på landskaber og natur, som berøres af en mulig ny vej i området.

Marianne omtalte et møde med en grundejerforening i Østrup, som vi nu samarbejder med. Grundejerforeningen vil nu gå til de enkelte lokale politikere for at påvirke deres holdning til motorvejen. Desuden planlægger de deres egen borgermøde i Gundsø Kommune.

Angående vejplaner i Frederiksborg Amt oplyset Agnete, at der næppe sker den store indsats i indeværende år, da Amtet har et underskud på 150 mill.

Grøn Trafik har sendt skriftlige forespørgsler til Vejdirektoratet, men har endnu ikke fået svar.

Det blev oplyst, at Ledøje-Smørums borgmester har rettet spørgsmål til Vejdirektoratet vedrørende rygterne om, at den "grønne" linieføring skal opprioriteres i VVM-undersøgelsen på bekostning af 0+løsningen. Betegnelsen "grøn" linieføring henviser til signaturen på kortet over de oprindelige forslag til linieføring.

Under debatten blev der yderligere redegjort for Grøn Trafiks ønsker til opgradering af den nuværende Frederikssundsvej, og der blev vist en skitse af tunnelløsning gennem Stenløse. Gennem Ballerup forestiller foreningen sig, at den gennemkørende trafik skal have sin egen bane, mens lokaltrafikken placeres i et adskilt tracé. Hensigten er at reducere de trafikpropper, som lysreguleringerne skaber.

Formandens beretning blev taget til efterretning.

Ad. 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab

Regnskabet var udsendt til medlemmerne og blev kort gennemgået af kassereren. Foreningen har 40 medlemmer. Udgift til porto og kuverter udgør 1522 kr, men det er i høj grad til ekstern korrespondance, idet der kun er 2 medlemmer, som skal have alt materiale tilsendt på papir.

Regnskabet blev godkendt.

Ad. 4. Behandling af indkomne forslag

Ingen forslag.

Ad. 5. Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent

I det fremlagte budgetforslag dækker "Marketing" over kampagner, hvor vi markerer vore synspunkter. Hvis disse kampagner skal have et større omfang, kræver det ekstern finansiering ("fondsmidler"), men man skal være opmærksom på, at en del af de traditionelle kilder er udtørrede efter den nye regerings oprydning.

Budgettet blev godkendt, og det indebærer uændret kontingent på 100 kr pr år.

Ad. 6. Valg af formand, kasserer og sekretær

Formand: Marianne Thorsen (genvalg)
Kasserer: Bjørn Bauer (nyvalg)
Sekretær: Kåre Fog (genvalg).
Den afgående kasserer, Poul Nielsen, blev takket for sin indsats.

Ad. 7. Valg af suppleanter, revisor og revisorsuppleant

Der blev ikke valgt suppleanter.


Revisor: Finn Køhler (genvalg).
Ingen revisorsuppleant.

Ad. 8. Eventuelt

Benjamin viste en skitse af sit forslag til en vej fra A6 ved Jyllinge til Holbæk-motorvejen ved Sengeløse.

Jørgen fortalte om de 2 første orienteringsmøder, som HUR har holdt om Debatoplæg til Trafikplan 2003. Bjørn Bauer gav tilsagn om, at tage til HUR’s møde i Hillerød d. 2.maj.

Bjørn Bauer gav tilsagn om at undersøge mulighederne for at få lavet tekniske tegninger af vore forslag til udbygning af Frederikssundsvej.

Agnete arrangerer et møde med repræsentanter for den nydannede Trafikklub i Folketinget.

Jørgen kontakter Kåre for at organisere guide til de Radikales udflugt Grundlovsdag.

Erik har lavet forslag til hvervebreve, og flere personer har givet tilsagn om at deltage i uddelingen, især i Ballerup, Ledøje, Smørumovre, Hove og Østrup-området.

Jørgen oplyste, at foreningen efter etableringen af egen hjemmeside også vil få en række emailadresser til foreningen, f.eks "formand", "kasserer" og "webmaster".

Der blev rejst ønske om, at hjemmesiden forsynes med flere billeder fra de landskaber, som berøres af motorvejsplanerne.

Den 27. april 2002.

Jørgen Lodal.