Referat fra ordinær generalforsamling i Grøn Trafik i Bycirklen den 28. april 2004 på ”Tapeten" i Ballerup

 

 

1. Valg af dirigent og referent

Dirigent: Agnete Andersson, referent: Kåre Fog.

Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovligt indkaldt.

 

2. Formandens beretning samt debat om foreningens arbejde

 

A) Kort gennemgang af foreningens arbejde

Formanden, Marianne Thorsen, uddelte en skriftlig beretning, som indeholdt en lang liste over foreningens aktiviteter i det forløbne år. Listen vedføjes her (bilag 1). Hvert punkt på listen blev kort omtalt.

 

B) Præsentation af Albertslund og Glostrup Kommuners alternative forslag for 1. etape

Henrik Dorn-Jensen fra firmaet Rambøll Nyvig præsenterede tre alternative forslag til en trafikløsning langs Vestskoven i den nuværende Jyllingevejs tracé. Firmaet har næsten 40 medarbejdere, der arbejder med trafikplanlægning. Projekterne er udarbejdet for Albertslund og Glostrup Kommuner, og baseret på følgende forudsætninger: Oplysninger om trafikgrundlag og spidstimetrafik, linieføring hvor Jyllingevejen er i dag, ingen yderligere indgreb i Vestvolden, tilslutninger kun i den østlige og vestlige ende af forløbet, dvs. ikke ved Ejby Industrivej, dyb udgravning. En 7 m dyb udgravning har vist sig økonomisk urealistisk, men en 3-4 m dyb udgravning kombineret med deponering af jord nær vejforløbet er realistisk. Foreløbige projektforslag har været hørt i Folketingets Trafikudvalg.

 

Der er tre løsningsforslag: 1) 6-sporet motorvej i Jyllingevejens tracé, firkløverudfletning med meget snævre radier, som kræver nedsat hastighed. Pris: 645 mio. 2) Motorvejsløsning med lavere standard for tilslutningsanlæg, delvis baseret på signalkryds. Pris 565 mio. 3) Motortrafikvejs­løsning med fordeler-ring og indslusning af nordfrakommende trafik via Hvidsværmervej/Ejby Industrivej. Pris: 545 mio. Priserne omfatter kun stykket frem til Ring 3. Der indgår, at Ring 3 hæves, hvor den krydser motorvejen, og der er regnet med 20% uforudsete udgifter. Der blev redegjort detaljeret for trafikafviklingen i anlægsperioden, og der blev vist simuleringer af trafikafviklingen i spidsbelastningstimerne. Disse viser, at der er meget lidt tendens til kødannelse foran udfletningerne.

 

Forslagene blev diskuteret. Det blev fremhævet, at det er urealistisk i den nuværende fase at foreslå væsentlige ændringer af forslagene. Stemningen syntes at være mest for løsning 3, som både Glostrup og Albertslund kommuner anbefaler.

 

C) Præsentation af de mangelfulde geologiske undersøgelser i Værebro Ådal

Ulrich Schliemann fra Københavns Energi fortalte om de mangelfulde geologiske undersøgelser i området Østrup - Svestrup. Der blev vist eksempler på boreprofiler fra området ved drikkevands­boringerne i Værebro Ådal; boreprofiler med 100 m afstand kan være vidt forskellige, dvs. geologien varierer meget. Over en lang strækning fra Østrup og vestpå langs det planlagte tracé er der ikke sammenhængende overfladelér til at beskytte grundvandet. De fleste steder er der en del ler lidt dybere nede, men hist og her er det kun ganske tynde lerlag med mange sten, og sammen­hængende ler er der næppe tale om. Forholdene svarer således langtfra til, hvad Vejdirektoratet hævder, og grundvands-magasinerne er derfor mere sårbare end det hævdes.

 

D) Debat om foreningens fortsatte arbejde

Formanden fremhævede tre opgaver: 1) 1. Etape langs Vestskoven. 2) Den supplerende VVM-redegørelse, hvor vi kommer i dialog med Vejdirektoratet i selve processen. 3) Eksperimentarium. Angående 1) Annette Kristensen gjorde opmærksom på, at Socialdemokratiet ikke vil være med til at udskyde den endelige vedtagelse, men de kan muligvis være åbne over for, at det bliver et af Rambøll Nyvigs forslag, der bliver vedtaget. Foreningens mulighed er derfor at bakke op om disse. Angående 2): Der foreligger endnu intet kommissorium for den supplerende VVM-undersøgelse, men det kommer snart. Angående 3): At komme videre med eksperimentariet kræver en basis i Bycirkel-samarbejdet. Vejen frem kunne muligvis gå via eksperimenter med pendlertrafik til/fra Lautrupparken.

 

3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab

Beklageligvis forelå intet færdigt regnskab. Bjørn Bauer fremskaffer et revideret regnskab, og dette udsendes direkte til de fremmødte til godkendelse. Disse får 10 dage til at svare tilbage, om de kan godkende det.

 

4. Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

 

5. Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent

På grund af det fraværende regnskab kunne dette emne ikke behandles detaljeret. Kontingentet holdes uændret på 100,- kr. pr. år.

 

6. Valg af formand, kasserer og sekretær

Formanden, Marianne Thorsen, og sekretæren, Kåre Fog, blev genvalgt. Til posten som kasserer blev nyvalgt Steen Christiansen, Rudebækvej 18, 2610 Rødovre.

 

7. Valg af suppleanter, revisor og revisorsuppleant

Suppleant: Bjørn Bauer, som var fraværende, blev foreslået som suppleant. Revisor: Genvalg af Finn Køhler, Smørum.

 

8. Eventuelt

Intet under dette punkt.

 

Mødet sluttede kl. 22. Der var 12 deltagere udover foredragsholderne.


Bilag 1 – Formandens beretning (jvf. punkt 2)

 

Siden sidste generalforsamling den 7. april 2003 har der været afholdt to åbne bestyrelsesmøder (3. september 2003 og 17. dec. 2003). Der har været følgende hovedemner og hovedaktiviteter, der alle vidner om et højt aktivitetsniveau:

 

·        Møde med embedsværket i Trafikministeriet den 8. september 2003 v/Kåre, Agnete og Marianne.

·        Møder med Klaus Hækkerup og Mette Frederiksen den 18. september 2003 v/Agnete, Kåre, Jørgen og Marianne.

·        Forslag til løsning for Chokoladekrydset udarbejdet af studerende fra DTU (efteråret 2003).

·        Indsigelse til Gladsaxe Politi den 26. august 2003 mod forsøgslukning af Ågerupvej og Baltorpvej i Ballerup. Opfordring til Finn Aaberg, Albertslund Kommune om det samme pga. af konsekvenserne for især Risby.

·        Breve til Trafikministeren samt Trafikudvalget og Miljø- og planlægningsudvalget om ønske om supplerende undersøgelse samt ønske om indseende med Vejdirektoratets kommissorium plus deltagelse i følgegruppen (26. september, 7. oktober, 3. november og 2. december 2003).

·        Deltagelse på konservativt møde med Trafikministeren i Ishøj den 22. oktober 2003 v/Marianne.

·        Deltagelse på fælles strategimøde i Smørum den 26. november 2003.

·        Deltagelse på fælles strategimøde i Albertslund den 9. marts 2004.

·        Udarbejdelse af høringssvar til HURs forslag til trafikplan 2003, sendt 28. november 2003 – plus udsendelse af pressemeddelelse, der gav respons i medierne.

·        Foretræde for Trafikudvalget 20. januar 2004 om alternativer til 1. etape af motorvejen igennem Vestskoven v/Kåre, Jørgen og Marianne.

·        Initiativtagning til skovtur i Vestskoven 1. februar 2004 for at gøre opmærksom på konsekvenserne af 1. etape. Gennemførelse sammen med Kulturøkologisk Forening i Albertslund samt DN i Rødovre, Glostrup og Ballerup. God pressedækning.

·        Udarbejdelse af fælles henvendelse om 1. etape til Trafikministeren og Folketingets Trafikudvalg samt Miljø- og planlægningsudvalg (sendt 3. februar 2004). I alt 131 foreninger, lokalpolitikere m.fl. tilsluttede sig.

·        Møde med borgmester Jens Jørgen Nygaard den 26. februar 2004 og FLUKS-forskerne på RUC den 1. marts 2004 v/Marianne (igangsætning af projekt om Frederikssunds­fingeren som trafikalt eksperimentarium).

·        Deltagelse i panelet på trafikpolitisk debatmøde den 24. marts 2004 om trafikvisioner for hovedstadsregionen v/Marianne (arrangeret af Rådet for Bæredygtig Trafik).

·        Løbende læserbrevsskrivning (mange medlemmer).

·        Løbende ajourføring af hjemmeside v/Jørgen.

·        Samarbejde og kontakt med mange andre foreninger, organisationer etc. (TrafikGruppen i Ledøje-Smørum, Kulturøkologisk Forening i Albertslund, Gundsø Gruppen, Kastaniehøj Grundejerforening, Ledøje Bylaug, HURs pendlerkontor, DSB, DN, NOAH-Trafik, Rådet for Bæredygtig Trafik m.fl.) samt diverse politikere, både lokalt og i Folketinget.

·        Kontakt med pressen samt diverse forskere og eksperter (FLUKS på RUC, Center for Trafik og Transport på DTU, etc.).

·        Løbende dialog og korrespondance med Vejdirektoratet.