Grøn Trafik i Bycirklen

Den 11. juni 2014.

Referat af ordinær generalforsamling den 8. april 2015.

 

Generalforsamlingen blev afholdt hos Bjørn Bauer, Ellevej 5, Østrup, 3670 Veksø.

Fremmødte:   Annette Kristensen, Kåre Fog, Steen Christiansen, Bjørn Bauer og Jørgen Lodal.

 

Dagsorden for generalforsamlingen:

1.       Valg af dirigent og referent

2.       Beretning og debat om foreningens arbejde

3.       Forelæggelse og godkendelse af regnskab

4.       Behandling af indkomne forslag

5.       Budget for det kommende år, inkl. fastsættelse af kontingent

6.       Valg af formand, kasserer og sekretær

7.       Valg af suppleanter, revisor og revisorsuppleant

8.       Eventuelt.

 

Ad 1.                   Valg af dirigent og referent                                                                        

Referent:   Jørgen,   dirigent:  Annette

 

Ad. 2.                 Beretning og debat om foreningens arbejde

Kåre Fog aflagde følgende beretning:

Foreningen har ikke haft nogen særlig aktivitet i året, men vi følger udviklingen i vejprojekterne, så vi er klar til relevante aktiviteter, hvis det findes påkrævet.

 

Foreningens fremtid:

Vi mener fortsat, at der er brug for, at foreningen eksisterer. Motorvejens sidste faser, fra Ledøje og vestpå, er udskudt til efter 2020. I mellemtiden kan der komme nye oplysninger om naturværdierne i de berørte områder.

 

Vi diskuterede kapaciteten på den kommende Tværvej. Der er kun 2 spor, så den kan forventes at have for ringe kapacitet til at tage trafikken, som skal fra Frederikssundsvej til motorvejen ved Ledøje. Hensigten er givetvis, at Tværvej kun skal tage toppen af trafikken på Frederikssundsvej, og herefter vil trafikken fortsat kunne glide på Frederikssundsvej mod og gennem Ballerup.

 

Omkring den kommende Fjordforbindelse oplyste Kåre, at arbejdet vil blive påbegyndt inden for et år.

 

Kåre redegjorde kort for status på fredningssagen for Værebro Ådal.

 

Beretningen blev godkendt.

 

Ad. 3.                 Forelæggelse og godkendelse af regnskab

Regnskabet blev omdelt på mødet.

Pr. 31. dec. 2014 udgjorde foreningens aktiver 3.749 kr.

Væsentligste udgifter er til domæne, hjemmeside (705 kr.) og bankgebyr (300 kr.), og det gav et underskud på driften på 1005,- kr., da der ikke har været indtægter.

Regnskabet blev godkendt.

 

Ad. 4.                 Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

 

Ad. 5.                 Budget for det kommende år, inkl. fastsættelse af kontingent

Lige som de foregående år har foreningen haft meget ringe aktivitet. Derfor har kontingentet i de foregående år været fastsat til 0 kr. Vi foreslår også et kontingent for 2015 på 0 kr. Der er dog fortsat brug for, at vi ved, hvem der er medlemmer. Derfor beder vi alle, der ønsker at stå som medlem i 2015, om at tilkendegive dette. Når referatet foreligger, udsendes det til medlemmerne med oplysning om gratis kontingent, og hvis man ønsker at fortsætte medlemskabet, skal man bare besvare mailen.

 

Det blev vedtaget at kontingent for 2015 skal være gratis.

Kassebeholdningen er 2.744 kr. Med det aktuelle lave aktivitetsniveau blev budgettet godkendt, selvom det kan give et underskud på ca. 1000 kr.

 

Ad. 6.                 Valg af formand, kasserer og sekretær

Der var tale om genvalg således:

Formand:                                      Kåre Fog

Kasserer:                                       Steen Christiansen

Sekretær:                                      Jørgen Lodal

 

Ad. 7.                 Valg af suppleanter, revisor og revisorsuppleant

Suppleant:                                    Bjørn Bauer

Revisor:                                          Annette Kristensen

Revisor suppleant:                    ingen

 

Ad. 8.                 Eventuelt

Foreningens hjemmeside opretholdes, og Jørgen foreslog at opdatere billederne med aktuelle billeder fra det aktuelle vejbyggeri. Jørgen laver snarest en liste over ønsker til kommende billeder, således at de matcher billederne fra tiden før vejbyggeriet. Kåre gav tilsagn om at tage billeder, men også andre er velkomne til at bidrage med billeder.

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 21, og foreningen takker Bjørn for husly til generalforsamlingen.