Grøn Trafik i Bycirklen

 


Den 10. april 2017.

Referat af ordinær generalforsamling d. 3. april 2017.

 

Generalforsamlingen blev afholdt hos Kåre Fog, Hesselholm 107, Veksø

Fremmødte:   Annette Kristensen, Kåre Fog, Steen Christiansen og Jørgen Lodal.

Dagsorden for generalforsamlingen:

1.       Valg af dirigent og referent

2.       Beretning og debat om foreningens arbejde

3.       Forelæggelse og godkendelse af regnskab

4.       Behandling af indkomne forslag

5.       Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent

6.       Valg af formand, kasserer og sekretær

7.       Valg af suppleanter, revisor og revisorsuppleant

8.       Eventuelt.

 

Ad 1.                   Valg af dirigent og referent                                                                        

Dirigent:  Annette

Referent:   Jørgen

 

Ad. 2.                 Beretning og debat om foreningens arbejde

Kåre Fog aflagde følgende beretning:

Vigtigste begivenhed i året var Kåres og Annettes deltagelse i en trafikkonference i Folketinget i juni 2016. På denne konference fremlagde Vejdirektoratet en vurdering af den kommende trafikudvikling i Hovedstadsområdet samt en række løsningsforslag.

Tværvej ved Kildedal Station forventes moderat belastet, men den er jo en smal vej, som forbinder Frederikssundsvej med motorvejen. En kommende Ring 5 vil give problemer omkring Farum Naturpark, men det kan løses ved en vestlig linjeføring. Alternativt kan man nøjes med at bygge Ring 5 fra syd og op til Kildedal, og så lede trafikken ad den kommende motorvej til Frederikssund. Denne løsning vil imidlertid sætte bygning af motorvejen til Frederikssund i spil.

Der var flere løsningsmodeller, og hvilken der vælges vil dels være pris, dels naturbelastning, dels hvilke byområder, som skal have mest gavn af kommende løsning.

Imidlertid kan de udlagte transportkorridorer ikke nedlægges, men nogle af de reserverede korridorer vil muligvis kun blive brugt til energi-anlæg.

I den daglige trafik bruges Tværvej ved Kildedal meget, og det betyder, at trafikbelastning i Chokolade-krydset i Ballerup er aftaget.

Beretningen blev godkendt.

 

Ad. 3.                 Forelæggelse og godkendelse af regnskab arbejde

Regnskabet blev omdelt på mødet.

Da kontingentet har været fastsat til 0 kr., har der ikke været indtægter i årets løb.

Væsentligste udgifter er til domæne, hjemmeside og bankgebyr, og det gav et underskud på driften på 1005,- kr.

Regnskabet blev godkendt.

 

Ad. 4.                 Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

 

Ad. 5.                 Budget for det kommende år, inkl. fastsættelse af kontingent

Med udgangen af 2016 var kassebeholdning 1739 kr., og så kan vi klare næsten 2 år med det aktuelle aktivitetsniveau.

Det blev vedtaget at kontingent fortsat skal være gratis.

Vores 2 væsentlige udgiftsposter er bankgebyrer og webhotel.

Det blev besluttet at fortsætte med hjemmesiden.

Hvis vi kan spare bankgebyr, kan vi klare økonomien i 2 år til udgangen af 2018.

På næste års generalforsamling skal der tages endelig stilling til nedlukning af foreningen eller indskud af kapital. Det er vores vurdering, at eventuelle nye medlemmer skal findes vest for Kildedal. Det forventes, at 2017 vil blive et stille år, men når Broforbindelsen åbner i 2019 og byggeriet ved St. Rørbæk påbegyndes, kan det tænkes, at Vejdirektoratet kommer med initiativer omkring infrastrukturen.

Senest i februar 2018 indkalder formanden til et møde, hvor vi kan vurdere situationen forud for næste års generalforsamling.

Det blev besluttet, at Steen skal sørge for at hæve vores konto i banken og så skal foreningen overgå til cigarkasse-økonomi.

 

Ad. 6.                 Valg af formand, kasserer og sekretær

Der var tale om genvalg således:

Formand:                                             Kåre Fog

Kasserer:                                             Steen Christiansen

Sekretær:                                            Jørgen Lodal

 

Ad. 7.                 Valg af suppleanter, revisor og revisorsuppleant

Suppleant:                                          Bjørn Bauer

Revisor:                                                Annette Kristensen

Revisor suppleant:                           ingen

 

Ad. 8.                 Eventuelt

Opdatering af hjemmesiden blev drøftet. Sidste år blev det foreslået, at vi skal opdatere hjemmesiden med billeder fra de nye faser af motorvejen. Jørgen har udarbejdet en drejebog med ønskede positioner for nye billeder.

Der er dog ikke blevet taget nye billeder i 2016, men Kåre gav tilsagn om at tage billeder, når tid og vejrlig tillader det senere på sommeren.

Jørgen skal på ferie i Nordsjælland i slutningen af maj måned, og Jørgen vil forsøge at tage en del billeder.

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 20:30, og foreningen takker Kåre for husly til generalforsamlingen.