Grøn Trafik i Bycirklen

 


Den 17. juli 2018.

Referat af ordinær generalforsamling d. 17. april 2018.

 

Generalforsamlingen blev afholdt hos Annette Kristensen, Lindevang 2, Østrup Holme, 3670 Veksø.

Fremmødte:   Annette Kristensen, Kåre Fog, Steen Christiansen og Jørgen Lodal.

Dagsorden for generalforsamlingen:

1.       Valg af dirigent og referent

2.       Beretning og debat om foreningens arbejde

3.       Forelæggelse og godkendelse af regnskab

4.       Behandling af indkomne forslag

5.       Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent

6.       Valg af formand, kasserer og sekretær

7.       Valg af suppleanter, revisor og revisorsuppleant

8.       Eventuelt.

 

Ad 1.                   Valg af dirigent og referent                                                                        

Dirigent:  Annette

Referent:   Jørgen

 

Ad. 2.                 Beretning og debat om foreningens arbejde

Årets væsentligste aktivitet har været Jørgens opdatering af hjemmesiden med billeder fra hele perioden 2001 – 2017, således at landskab og natur før og efter bygningen af etape 1 er beskrevet.

Kåre Fog pegede på følgende aktuelle opgaver for foreningen:

Bygningen af Fjordforbindelsen er i fuld gang, og åbning er planlagt til december 2019. Når Fjordforbindelsen åbnes for trafik må vi forvente nye initiativer omkring motorvejen til Frederikssund, idet trafikken til f.eks. den nye store bebyggelse i St. Rørbæk vil gå langsommere end forventet.

Tværvej har ifølge Vejdirektoratet en døgntrafik på 12.700 biler, og det har givet mindre trafik på en del nærliggende veje. Kåre bruger selv Tværvej – Motorvejen til/fra Sydsjælland, og han sparer 7 minutter i forhold til tidligere, da han skulle frem til Ballerup for at komme på motorvejen.

Chokolade-krydset i Ballerup er tydeligvis mindre belastet, fordi der sker aflastning via Tværvej – Motorvej.

Kåre omtalte problemer med kødannelse på Tværvej i morgenmyldretiden, og det er Kåres vurdering, at trængslen opstår på grund af den snævre rundkørsel ved opkørslen til motorvejen. Grundet trængslen gennem rundkørslen reduceres hastigheden på Tværvej til 25 – 30 km/t. Dette er et dagligt irritationsmoment for pendlerne.

Kåre skitserede en løsning, hvor man ved at afskære hjørner i rundkørslen på en nem måde an skabe bedre rummelighed i rundkørslen.

Formandens beretning blev godkendt, og der var tilslutning til, at Kåres forslag vedr. rundkørslen på Tværvej skal formidles videre til Vejdirektoratet. Hvis denne daglige irritation kan fjernes, kan det måske formindske kravet til forlængelse af motorvejen vest for Kildedal. Kåre prøver at finde en kontaktperson, som forslaget kan sendes til.

 

Ad. 3.                 Forelæggelse og godkendelse af regnskab 2017

Regnskabet blev omdelt på mødet.

Årets udgifter beløber sig til 780,-kr, fordelt på bankgebyr 75 kr. og hjemmeside 705 kr.

Regnskabet blev godkendt.

 

Ad. 4.                 Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

 

Ad. 5.                 Budget for det kommende år, inkl. fastsættelse af kontingent

Kassereren oplyste, at den aktuelle kassebeholdning er 249,- kr. grundet udgift til hjemmeside og domæne på 710,- kr.

Med den aktuelle kassebeholdning kan vi ikke klare driften det kommende år.

Annette gav tilsagn om støtte på 1.500 kr. fra grundejerforeningen Kastanjehøj. Det blev besluttet at indføre kontingent på 50 – 100 kr. Det betyder at kontingentet er mindst 50 kr., men har man lyst til at betale 100 kr. modtages det med taknemmelighed.

De praktiske forhold omkring kontingentbetaling blev diskuteret. Foreningen har jo ingen bankkonto, så der skal findes en anden administrativ løsning.

Det blev foreslået, at kontingent indbetales til Steens konto. Sammen med referatet udsendes beskrivelse af proceduren. Når kontingent-indbetaling modtages sender foreningen en kvitteringsmail.

 

Ad. 6.                 Valg af formand, kasserer og sekretær

Der var tale om genvalg således:

Formand:                                             Kåre Fog

Kasserer:                                             Steen Christiansen

Sekretær:                                            Jørgen Lodal

 

Ad. 7.                 Valg af suppleanter, revisor og revisorsuppleant

Suppleant:                                          ingen

Revisor:                                                Annette Kristensen

Revisor suppleant:                           ingen

 

Ad. 8.                 Eventuelt

Steen efterlyste mulighed for at oprette grupper/distributionslister og autosignatur/afsender i vores mail-system WebMailHome. Jørgen gav tilsagn om at undersøge muligheder.

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 21, og foreningen takker Annette for husly til generalforsamlingen.