Grøn Trafik i Bycirklen

Den 20. maj 2007

 

Referat af ordinær generalforsamling i foreningen Grøn Trafik i Bycirklen

torsdag d. 24. april 2008 på Tapeten i Ballerup.

 

Tilstede:    Kåre Fog, Steen Christiansen, Annette Kristensen, William Pedersen, Erik Christiansen og Jørgen Lodal.

 

1.         Valg af dirigent og referent

Annette blev valgt til dirigent

Jørgen blev valgt til referent.

 

 

2.         Beretning og debat om foreningens arbejde

Kåre fremlagde en kort beretning for året.

Situationen

Da vi holdt generalforsamling sidste år i april, forventede vi at der snart ville komme en indstilling fra Vejdirektoratet om hvilken løsning der skal vælges for trafikforbindelsen til Frederikssund. Men der er nu gået et år, og denne indstilling er endnu ikke kommet. Vejdirektoratet udsendte svar på indsigelserne til os og til andre foreninger d. 11. juli, men det blev ikke umiddelbart fulgt op af en indstilling til ministeren.

Det første stykke af Frederikssundsmotorvejen, stykket ved Vestskoven, er allerede vedtaget, og arbejdet er gået i gang. Foreløbig er der fældet en masse træer. Det hedder sig, at med en pris på 920 millioner kroner for en strækning på godt 2 km, er det den højeste kilometerpris for noget landanlæg herhjemme indtil nu. Men i december forlød det, at prisen bliver 159 millioner kroner højere, dvs. 17 % højere, og det er endda en moderat prisstigning i forhold til de øvrige vejprojekter, hvor gennemsnittet er en prisstigning på 20 %. Det betyder at det kniber med pengene til vejanlæggene, og det er en af flere mulige forklaringer på at næste fase lader vente på sig.

Vi har stadig gode argumenter imod anlægget af en motorvej til Frederikssund. Et af argumenterne er naturværdierne. I maj 2007 kunne der ses op til 5 storke ad gangen ved Østrup lige ved siden af det planlagte tracé. Der er nu ved at blive rejst en fredningssag for Værebro Ådalen inklusive området ved Østrup, bl.a. af hensyn til storkene. Man kan ikke med en fredning forhindre vejanlægget, men man kan skabe større forståelse for, hvor store naturværdier der trues, og man kan fremsætte krav m.h.t. anlægsarbejdet.

Et andet argument er samfundsøkonomien. 0++ alternativet er det billigste at anlægge. Vejdirektoratets beregninger viser alligevel en stor fordel ved motorvejen, fordi prisen på bilisternes ventetid er den største af alle poster. Men der kan manipuleres meget med denne post, og regnskabet kan sagtens forskydes adskillige milliarder kr. til den ene eller den anden side, afhængigt af forudsætningerne.

Et tredje argument er miljø og klima. Transporten er den eneste sektor, hvor stigningen i CO2 er ude af kontrol, og der må findes måder at flytte pendlere fra biltrafik over i offentlig trafik. Det tilsiger at der ikke skal anlægges en motorvej til Frederikssund.

I maj udkom fra Institut for MiljøVurdering en overraskende rapport, der konkluderede at naturværdierne i området er så store målt i kroner og øre, at det kan betale sig at lade dem ligge uforstyrret.

I begyndelsen af 2008 udkom Infrastrukturkommissionens rapport, som er en ret fantasiforladt fremskrivning af trafikudviklingen, og deraf følgende argumentation for, at vi skal udbygge med flere og bredere motorveje. For nylig har Danske Regioner udsendt en rapport der kritiserer dette, og argumenterer for at bedre kollektiv trafik skal løse trafikproblemerne.

Politiske kontakter

I maj 2007 gik vi sammen med NOAH og Rådet for Bæredygtig Trafik for at lave koordineret foretræde for Folketingets Trafikudvalg. Vi fik foretræde d. 22.maj, og NOAH d. 31.maj. Vores foretræde handlede mest om de samfundsøkonomiske beregninger, og NOAHs foretræde handlede mest om CO2.

I marts i år har to personer været på Christiansborg for at tale med den trafikpolitiske ordfører for SF. Vi planlægger nu at tale med flere folketingsmedlemmer, og vi planlægger atter et foretræde for Trafikudvalget. Fokus skal her være på pendlerbusser som metode til at flytte pendlere over i kollektiv trafik.

Andre kontakter

Vi holder stadig kontakten til Palle Jensen på Ballerup Teknikum om hans RUF-projekt. Formanden var til møde i december om, hvordan det går med RUF’en.

Vi er blevet kontaktet af Aslak Kjærulff, studerende på Teksam på RUC, som ønskede hjælp til at undersøge pendlervaner.

I februar holdt vi et møde med to personer der udfører et masterprojekt på DTU. De interviewede os om borgernes oplevelse af VVM processen. De havde samtidig tilknytning til Vejdirektoratet.

Fjordforbindelsen

I december har vi indgivet indsigelse til idefasen om en fjordforbindelse ved Frederikssund, idet vi har foreslået at der ikke skulle være tale om en ren bilforbindelse, men derimod enten en kombineret tog- og bilforbindelse, eller en ren togforbindelse.

Foreningens drift

Der har været holdt nogle få bestyrelsesmøder i det forløbne år, og der er udsendt to medlemsbreve, i september og november.

Hjemmesiden blev opdateret i juli.

Der har været tekniske problemer med udsendelse af post til medlemmerne og opkrævning af kontingenter. De tekniske problemer er forhåbentlig forbi nu, og fra i dag regner vi med at rydde kartoteket for ikke-betalende medlemmer, og at få kontingenter og medlemsliste til at passe sammen.

Beklageligvis har kontakten til medlemmerne ikke været optimal, og foreningen har ikke formået at vise meget ansigt udadtil. Det skyldes bl.a. at vi har nogle af medierne (lokalaviser m.m.) imod os. Det diskuteres på denne generalforsamling, hvad vi kan gøre for at forbedre kommunikationen til medlemmer og andre.

 

Fra den efterfølgende debat:

Der er for tiden en Regionudviklingsplan i høring indtil 20.maj. Denne plan omhandler alle sektorer, ikke kun trafik.

Opbakning til planen om flere møder med politikerne, nu med udgangspunkt i rapporten fra Danske Regioner.

Projekt med pendlerbusser kan næppe realiseres i kommune-regi, men må blive et statsligt pilotprojekt.

 

Formandens beretning blev godkendt.

 

 

3.         Forelæggelse og godkendelse af regnskab

Steen forelagde regnskabet. Det er svært at vurdere medlemstallet på grund af de administrative tekniske problemer.

Årets drift viser et underskud på 116 kr.

Ved årsskiftet var kapitalen 9.406 kr, og aktuel saldo er ca 9.000 kr.

Antallet af aktive betalende medlemmer skønnes til 25 – 30 medlemmer.

Regnskabet blev godkendt.

 

 

4.         Behandling af indkomne forslag

Annette fremlagde forslag om, at det skulle drøftes, hvorledes foreningen bliver mere synlig i høringsrunder og i almindelighed.

Det blev foreslået, at vi skal komme med indlæg på haveforeningernes generalforsamlinger. Erik prøver at finde mødedatoer for haveforeningerne i Ballerup.

Den tværpolitiske ”Gundsøgruppen” har nu også medlemmer fra nabokommuner. Der har dog ikke været møder de sidste 9 måneder, men der er planlagt møde i maj måned.

Synlighed indebærer også en del lobbyisme.

Annette har haft positiv kontakt til Roskilde Dagblad, mens de seneste erfaringer med Frederiksborg Amtsavis er dårligere. Det har ikke været muligt at få indlæg i Ballerup Bladet. Vi kan forsøge at kontakte Roskilde Bladet og Fjordbyerne.

Måske god idé med en positiv historie, f.eks. om storkene med billeder.

Enighed om at det er vigtigt at medlemsbreve udsendes oftere. Foreningen har modtaget positiv ros for den måde foreningen drev formidling på, da Marianne var formand.

Steen har lavet distributionsliste til brug på G.T's Webmail. Disse distributionslister skal løbende være opdateret med medlemskredsen. Steen og Kåre koordinerer brug af mailinglisterne, som skal danne grundlag for udsendelse af medlemsorienteringer.

Synlighed kommer også gennem hjemmesiden, som foreslås fornyet med en slags opslagstavle over sidste nyt.

 

 

5.         Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent

Steen fremlagde kort et forslag til budget:

Kontogebyrer                                     1000 kr

Hjemmeside og domæne                    700 kr

Diverse                                              1000 kr

Herefter blev det besluttet at fastsætte kontingentet uændret til 100 kr, og det vil balancere med ca 30 medlemmer.

 

 

6.         Valg af formand, kasserer og sekretær

Formand:                      Kåre Fog

Kasserer:                      Steen Christiansen

Sekretær:                     Jørgen Lodal

Altså genvalg på alle poster.

Jørgen varetager dog kun sekretærposten frem til efteråret, hvor Jørgen har planer om at flytte til Fyn. Jørgen kan dog godt fortsat opdatere hjemmesiden.

 

 

7.         Valg af suppleanter, revisor og revisorsuppleant

Suppleanter til bestyrelsen:  William Pedersen og Erik Christiansen

Revisor:   Annette Kristensen

Revisorsuppleant: Bjørn Bauer.

 

 

8.         Eventuelt

Til efteråret fremlægger regeringen forslag til et stort trafikforlig med langtidsplan for investeringer i nye store trafikanlæg. Foreningen vil nøje følge denne proces.                       

 

Mødet blev afsluttet med et foredrag af Aslak Kjærulff fra RUC om sit projekt med at kortlægge pendlernes trafikvaner og holdningerne i det politiske system.

 

 

Jørgen Lodal.