Grøn Trafik i Bycirklen

Den 16. april 2013.

 

Referat af ordinær generalforsamling d.  4. april 2013.

 

Generalforsamlingen blev afholdt hos Kåre Fog, Hesselholm 107, Veksø.

Fremmødte:   Annette Kristensen, Kåre Fog, Steen Christiansen, William Pedersen og Jørgen Lodal.

 

Dagsorden for generalforsamlingen:

1.       Valg af dirigent og referent

2.       Beretning og debat om foreningens arbejde

3.       Forelæggelse og godkendelse af regnskab

4.       Behandling af indkomne forslag

5.       Budget for det kommende år, inkl. fastsættelse af kontingent

6.       Valg af formand, kasserer og sekretær

7.       Valg af suppleanter, revisor og revisorsuppleant

8.       Eventuelt.

 

Ad 1.                   Valg af dirigent og referent                                                                        

Referent:   Jørgen,   dirigent:  Annette

 

Ad. 2.                 Beretning og debat om foreningens arbejde

Kåre Fog aflagde følgende beretning:

Foreningen har ikke haft nogen særlig aktivitet i året, men vi følger udviklingen i vejprojekterne, så vi er klar til relevante aktiviteter, hvis det findes påkrævet.

 

Motorvejsprojektet:

Jordarbejde nord for Ledøje er netop påbegyndt, Ballerup-udfletningen er under bygning. Tværvej er ikke påbegyndt, men det må snart forventes, at i det mindste den nordlige del bliver påbegyndt.

Ifølge Vejdirektoratets hjemmeside bliver den første afkørsel vest for Ballerup til Smørum Parkvej, hen over golfbanen. Ved Kildedal skal Tværvej-projekt fra motorvej til Frederikssundsvej udgøre den nødvendige tilslutning til de eksisterende veje. Den sydgående del af Tværvej-projektet bliver ikke igangsat foreløbig.

Den helt nøjagtige linieføring for den mulige 3. etape er endnu ikke endeligt fastlagt.

 

Bro over Roskilde Fjord:

Med det seneste Trafikpolitiske forlig er en ny bro over Roskilde Fjord vedtaget syd for Frederikssund. Når denne bro bygges, kan det forventes, at presset på at anlægge 3. etape af motorvejen vil blive øget.

 

Andre store trafikprojekter:

Letbaner er ved at komme  op som del af den kollektive trafikløsning.

Jernbanen København-Ringsted og Storstrømsbro er vedtaget, og sammen med Femernbroen sluger disse projekter store dele af de midler, som kan bruges til trafikprojekter. Det kan måske betyde noget for udskydelse af 3.etape af Frederikssundsmotorvejen.

 

Fredningssagen:

Fredningssagen for vådområderne fra Veksø Mose til syd for Stenløse var næsten blevet opgivet, da det skitserede projekt ville blive meget dyrt, men nu er Egedal og Roskilde kommuner gået i gang med et reduceret projekt. Prisen for det reducerede projekt afhænger af om der stilles krav til, at Veksø Mose skal stå under vand. Det nye projekt omfatter centrale dele af det oprindelige område med hovedvægt på Gundsømagle Holme. Roskilde og Egedal Kommuner er enige om at køre videre med det reducerede projekt.

 

Foreningens fremtid:

Formanden foreslår, at foreningen holdes i gang indtil der sker noget, f.eks. omkring 3.tape og tilslutningsanlæg til den nye bro over Roskilde Fjord.

 

Beretningen blev godkendt.

 

Ad. 3.                 Forelæggelse og godkendelse af regnskab

Regnskabet blev omdelt på mødet.

Væsentligste udgifter er til domæne, hjemmeside (705 kr.) og bankgebyr (300 kr.), og det gav et underskud på driften på 1005,- kr., da der ikke har været indtægter.

Regnskabet blev godkendt.

 

Ad. 4.                 Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

 

Ad. 5.                 Budget for det kommende år, inkl. fastsættelse af kontingent

Det blev diskuteret, om man kunne finde en billigere placering af hjemmesiden, som hostes hos enavn.dk. Alternativet er google.sites, men så kan vi ikke bevare det nuværende domæne-navn, og det vil kræve en større arbejdsindsats at portere hjemmesiden til et nyt system. Derfor blev det besluttet, at fortsætte hos enavn.dk. Det blev også aftalt, at hjemmesiden løbende skal opdateres med oplysninger om politiske forlig på trafikområdet.

Det blev besluttet at afmelde medlemskabet af Bæredygtig Trafik, så længe foreningen ikke har indtægter.

Det blev besluttet, at kassereren skal undersøge muligheden for en bankløsning uden gebyrer.

Kontingentet for 2013 blev fastsat til 0 kr.

Det blev vedtaget at kontingent for 2013 skal være gratis. Når referatet foreligger, udsendes det til medlemmerne med oplysning om gratis kontingent. Hvis man ønsker at fortsætte medlemskabet, skal man besvare mailen.

Kassebeholdningen er 5.758 kr. Med det aktuelle lave aktivitetsniveau blev budgettet godkendt, selvom det kan give et underskud på ca. 800 kr.

 

Ad. 6.                 Valg af formand, kasserer og sekretær

Der var tale om genvalg således:

Formand:                                      Kåre Fog

Kasserer:                                       Steen Christensen

Sekretær:                                      Jørgen Lodal

 

Ad. 7.                 Valg af suppleanter, revisor og revisorsuppleant

Suppleant:                                    William Pedersen

Revisor:                                         Annette Kristensen

Revisor suppleant:                    ingen

 

Ad. 8.                 Eventuelt

Der var intet til dette punkt.

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 21:10, og foreningen takker Kåre for husly til generalforsamlingen.