Grøn Trafik i Bycirklen

Den 18. juni 2014.

Referat af ordinær generalforsamling den 10. april 2014.

 

Generalforsamlingen blev afholdt hos Annette Kristensen, Lindevang 2, Østrup Holme, 3670 Veksø.

Fremmødte:   Annette Kristensen, Kåre Fog, Steen Christiansen, William Pedersen og Jørgen Lodal.

 

Dagsorden for generalforsamlingen:

1.       Valg af dirigent og referent

2.       Beretning og debat om foreningens arbejde

3.       Forelæggelse og godkendelse af regnskab

4.       Behandling af indkomne forslag

5.       Budget for det kommende år, inkl. fastsættelse af kontingent

6.       Valg af formand, kasserer og sekretær

7.       Valg af suppleanter, revisor og revisorsuppleant

8.       Eventuelt.

 

Ad 1.                   Valg af dirigent og referent                                                                        

Referent:   Jørgen,   dirigent:  William

 

Ad. 2.                 Beretning og debat om foreningens arbejde

Kåre Fog aflagde følgende beretning:

Foreningen har ikke haft nogen særlig aktivitet i året, men vi følger udviklingen i vejprojekterne, så vi er klar til relevante aktiviteter, hvis det findes påkrævet.

 

Tværvej:

Tværvej er forbindelsen fra motorvejens foreløbige afslutning ved Ledøje til Frederikssundsvej ved Kildedal. Tværvej er en relativt smal  vej med kun 1 spor i hver retning, og det må forventes at give trafikale problemer, da denne vej har mindre kapacitet end både Frederikssundsvej og motorvejen.

Tværvej vil således blive en flaskehals, og det må forventes, at der rejses en folkestemning for hurtigt at få bygget resten af Frederikssundsmotorvejen.

Hvis man alternativt arbejder for at få udvidet Tværvej til 2 vejbaner i hver retning, kan man måske forhindre eller udskyde bygningen af 3. etape af motorvejen.

 

Fjordforbindelsen:

Vi er ikke mod Fjordforbindelsen, men vi følger alligevel udviklingen nøje.

Når broen syd for Frederikssund bliver bygget, kan det forventes, at presset på at anlægge 3. etape af motorvejen vil blive øget.

Biologiske undersøgelser er igangsat inden anlægsloven bliver vedtaget. Det antages at linjeføringen af tilslutningsvejene endnu ikke ligger helt fast.

 

Foreningens fremtid:

Vi mener fortsat, at der er brug for, at foreningen eksisterer. Motorvejens sidste faser, fra Ledøje og vestpå, er udskudt til efter 2020. I mellemtiden kan der komme nye oplysninger om naturværdierne i de berørte områder. Roskilde og Egedal kommuner har netop besluttet i samarbejde med Naturfredningsforeningen at rejse fredningssag for Værebro Ådal. Også i den forbindelse er der brug for at vurdere, hvad en evt. kommende motorvej vil betyde. 

 

Beretningen blev godkendt.

 

Ad. 3.                 Forelæggelse og godkendelse af regnskab

Regnskabet blev omdelt på mødet.

Væsentligste udgifter er til domæne, hjemmeside (705 kr.) og bankgebyr (299 kr.), og det gav et underskud på driften på 1004,- kr., da der ikke har været indtægter.

Regnskabet blev godkendt.

 

Ad. 4.                 Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

 

Ad. 5.                 Budget for det kommende år, inkl. fastsættelse af kontingent

På sidste års generalforsamling var der stemning for at skifte til en gebyrfri bank. Kassereren har ikke flyttet vores konto. Det blev foreslået at undersøge mulighederne i Nykredit eller Nordea.

Hvis vi ikke finder en gebyrfri bank, vil udgifterne i det kommende år blive som i 2013.

 

Kontingentet for 2014 blev fastsat til 0 kr.

Det blev vedtaget at kontingent for 2014 skal være gratis. Når referatet foreligger, udsendes det til medlemmerne med oplysning om gratis kontingent. Det er fortsat nødvendigt at vide, hvem der er medlemmer, så hvis man ønsker at fortsætte medlemskabet, skal man besvare mailen.

Kassebeholdningen er 4754 kr. Med det aktuelle lave aktivitetsniveau blev budgettet godkendt, selvom det kan give et underskud på ca. 800 kr.

 

Ad. 6.                 Valg af formand, kasserer og sekretær

Der var tale om genvalg således:

Formand:                                      Kåre Fog

Kasserer:                                       Steen Christensen

Sekretær:                                      Jørgen Lodal

 

Ad. 7.                 Valg af suppleanter, revisor og revisorsuppleant

Suppleant:                                    William Pedersen

Revisor:                                          Annette Kristensen

Revisor suppleant:                    ingen

 

Ad. 8.                 Eventuelt

Der var intet til dette punkt.

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 21, og foreningen takker Annette for husly til generalforsamlingen.