Grøn Trafik i Bycirklen

 

Den 18. maj 2011.

Referat af ordinær generalforsamling d. 14. april 2010.

 

Fremmødte:   Annette Kristensen, Kåre Fog, Steen Christiansen,  Jørgen Lodal.

 

Dagsorden for generalforsamlingen:

1.       Valg af dirigent og referent

2.       Beretning og debat om foreningens arbejde

3.       Forelæggelse og godkendelse af regnskab

4.       Behandling af indkomne forslag

5.       Budget for det kommende år, inkl. fastsættelse af kontingent

6.       Valg af formand, kasserer og sekretær

7.       Valg af suppleanter, revisor og revisorsuppleant

8.       Eventuelt.

 

Ad 1.                   Valg af dirigent og referent                                                                        

Referent:   Jørgen,   dirigent:  Annette

 

Ad. 2.                 Beretning og debat om foreningens arbejde

Motorvejen:

Anlægsloven for motorvej helt til Frederikssund blev vedtaget i december 2009. Imidlertid er etapen fra Ledøje til Frederikssund endnu ikke budgetlagt. Det forventes at ske ved budgetforhandlingerne i 2011, altså for finansloven 2012.

For strækningen frem til Ledøje er der nu sat markeringer i marken for den endelige linieføring, og der sker tilslutning til eksisterende Frederikssundsvej ved Kildedal Station. Vi håber fortsat, at der bliver mulighed for at få indflydelse på den endelige linjeføring og placering af tilkørsler for etapen fra Ledøje til Frederikssund.

Fjord-forbindelsen:

Der var høring om fjordforbindelsen over Roskilde Fjord i maj-juni 2010. Under idefasen påpegede foreningen behovet for også at indrette fjordforbindelsen til kollektiv trafik. Imidlertid indeholder rapporterne om projektet kun behandling af biltrafik.

Der foreligger 3 hovedforslag:

Bro, pris ca. 2 milliarder

Kort tunnel, pris ca. 4 milliarder

Lang tunnel, pris ca. 6 milliarder.

Miljømæssigt er den dyreste løsning den bedste. Imidlertid anbefaler Vejdirektoratet en højbro, selvom dette er i modstrid med VVM-rapportens konklusion.

Der har været afholdt borgermøde i Frederikssund den 7.april, hvor Kåre deltog. Der var stor modstand fra beboerne i de mest berørte områder (det sydlige Frederikssund samt sommerhusområdet ved Tørslev Hage), især mod den billigste og mest støjende løsning (bro-forbindelsen).

Der er problemer med Marbæk Strandvej, som skal fungere som tilkørselsvej fra Frederikssund. Prognosen siger 6000 biler på denne vej, og det giver støj og konflikt med skolebørn på vejen.

Ifølge VD giver fjordforbindelsen en mertrafik på den kommende Frederikssundsmotorvej på ca. 5000 biler per døgn. Både trafikminister og borgmester havde bekræftet ønsket om byvækst og udvikling i Hornsherred, og det vil give et yderligere trafikspring i forhold til de aktuelle prognoser.

Kåre havde foreslået at indføre en kombineret billet til både tunnel og S-tog, således at det bliver ”gratis” at køre med S-tog fra St. Rørbæk til København.

Ringforbindelse B5:

Fra  svensk side presses der på for at få en højhastighedsforbindelse fra Stockholm til Hamborg via Helsingborg-Helsingør og Høje Tåstrup og videre ad den planlagte Rødby-Femern forbindelse. Der ønskes både tog og biltrafik, så det vil kræve 5 tunnelrør ved Helsingør. Der er endvidere foreslået, at denne forbindelse skal føres i en tunnel under Mølleådalen. Det lyder som et meget dyrt projekt, men imidlertid er der meget store økonomiske interesser bag, så der foregår et større lobby-arbejde.

Samtidig arbejdes der på udbygning af ruten Trelleborg – Sassnitz for at få konkurrence på Østersø-trafikken.

Kåre er blevet kontaktet af en gruppe, som er modstandere af denne B5-forbindelse. Gruppen har foreløbigt lavet en hjemmeside på www.nejtilring5.dk, og muligvis bliver der dannet en forening.

Foreningens arbejde:

Formanden anbefalede, at foreningen fortsætter på svagt blus for at være klar, når aktuelle sager opstår.

 

Beretningen blev godkendt.

 

Ad. 3.                 Forelæggelse og godkendelse af regnskab

Regnskabet blev omdelt på mødet.

Der er 11 betalende medlemmer. Grundet forskudt indbetaling af medlemskontingent for 2009 er der i 2010 indbetalt 1800 kr. Ultimo egenkapital er 7268 kr.

Regnskabet blev godkendt.

 

Ad. 4.                 Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

 

Ad. 5.                 Budget for det kommende år, inkl. fastsættelse af kontingent

Fra foreningen/rådet for Bæredygtig Trafik forelå opkrævning på foreningskontingent på 300,- kr. Det blev besluttet at fortsætte medlemskabet.

Foreningen betaler årligt 300,- kr i bankgebyr. Det blev besluttet, at kassereren skal prøve at finde en kontoform uden dette gebyr.

Det blev vedtaget at kontingent for 2011 skal være gratis. Når referatet foreligger, udsendes det til medlemmerne med oplysning om gratis kontingent. Hvis man ønsker at fortsætte medlemskabet, skal man besvare mailen.

Kassebeholdningen er 7.200 kr. Med det aktuelle lave aktivitetsniveau blev budgettet godkendt, selvom det kan give et underskud på ca. 1000 kr.

 

Ad. 6.                 Valg af formand, kasserer og sekretær

Der var tale om genvalg således:

Formand:                                      Kåre Fog

Kasserer:                                       Steen Christensen

Sekretær:                                      Jørgen Lodal

 

Ad. 7.                 Valg af suppleanter, revisor og revisorsuppleant

Suppleant:                                    Bjørn Bauer

Revisor:                                         Annette Kristensen

Revisor suppleant:                    ingen

 

Ad. 8.                 Eventuelt

Fra foreningen/rådet for Bæredygtig Trafik forelå indbydelse til generalforsamling d. 9.maj.

Steen omtalte problemer med mail-programmet. Når han logger ind får han mulighed for at vælge enten Squirrel Mail eller Round Cube, men denne valgmulighed har Jørgen ikke oplevet. Det er kun i Squirrel Mail at foreningens mailinglister kan anvendes.

 

Generalforsamlingen sluttede kl 21:10.