Grøn Trafik i Bycirklen

 

Den 16. maj 2010.

Referat af ordinær generalforsamling d. 21. april 2010.

 

Fremmødte:   Bjørn Bauer, Annette Kristensen, Kåre Fog, Steen Christiansen,  Jørgen Lodal.

 

Dagsorden for generalforsamlingen:

1.       Valg af dirigent og referent

2.       Beretning og debat om foreningens arbejde

3.       Forelæggelse og godkendelse af regnskab

4.       Behandling af indkomne forslag

5.       Diskussion af foreningens fremtid

6.       Budget for det kommende år, inkl. fastsættelse af kontingent

7.       Valg af formand, kasserer og sekretær

8.       Valg af suppleanter, revisor og revisorsuppleant

9.       Eventuelt.

 

Ad 1.                   Valg af dirigent og referent                                                                        

Referent:   Jørgen,   dirigent:  Bjørn

 

Ad. 2.                 Beretning og debat om foreningens arbejde

                             Formandens beretning er vedlagt.

I sensommeren blev forslag til anlægslov fremsat. I forhold til tidligere opererede man nu med en hastighed på 130 km/t. Med udgangspunkt i dette skrev foreningen en indsigelse med forslag til alternative linjeføringer, da 130 km/t kræver en krumningsradius på 4 km. Vores indsigelse var ikke blevet afvist, men heller ikke anerkendt. Via Enhedslisten var der blevet formuleret en række spørgsmål til Trafikministeren, som har givet en række ”ikke svar”. Således lød svaret omkring 130 km/t at det godt kunne lade sig gøre med en  krumningsradius på 3 km – ellers må Politiet afgøre sagen.

Det mest positive er således, at vi ikke er blevet modsagt, men der ligger et problem i at komme i dialog med politikerne.

Anlægsloven blev efterfølgende vedtaget i Folketinget midt under CO2-topmødet.

Når 1.etape bliver bygget, anlægges vej til Kildedal, og dermed er der lagt bindinger på placeringen af kommende Tværvej, uden at det har været undersøgt nærmere.

Angående Fjordforbindelsen har Grøn Trafik indsendt forslag om at inddrage kollektiv trafik, men det er imidlertid ikke blevet nævnt i VVM-rapporten. Vi kan her  påtale procedurefejl, idet alle forslag fra idefasen skal omtales og behandles i VVM-undersøgelsen.

Foreningen arbejdsområder er:

1)      Linjeføring af motorvejen

2)      Tværvej

3)      Fjordforbindelsen

Under debatten om foreningens arbejde blev der fokuseret på, at medlemsaktiviteten har været begrænset med kun 1 medlemsbrev og ingen møder. I debatten om, hvad vi har opnået i foreningens 10 årige historie, blev det konkluderet, at tidsplanen er blevet forskudt (forsinket)  og linjeføringen i Vestskoven blev ændret.

Beretningen blev godkendt.

 

Ad. 3.                 Forelæggelse og godkendelse af regnskab

Regnskabet blev omdelt på mødet.

Der blev ikke udsendt egentlig opkrævning i 2009, da der ikke blev lavet et planlagt visionsbrev til medlemmerne. I løbet af 2009 har 2 nye medlemmer betalt kontingent for 2009. Primo 2010 har 13 ”gamle” medlemmer indbetalt kontingent for 2009, og 3 har samtidigt betalt kontingent for 2010.

Kassebeholdning er aktuelt 7443,21 efter seneste indbetalinger.

Det blev besluttet at betale kontingent til foreningen ”Bæredygtig trafik”.

Regnskabet blev godkendt.

 

Ad. 4.                 Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

 

Ad. 5.                 Diskussion af foreningens fremtid

Kåre’s oplæg var, at foreningen fortsat skal eksistere, men på et lavt aktivitetsniveau. Der skal laves de nødvendige indsigelser og sendes kommentarer, og det er bedst at tale på vegne af en eksisterende forening uanset medlemstal.

Vi skal have beredskabet klart til eventuel opstået begivenhed. Vi skal ikke lave de store arrangementer, men Tværvej og Fjordforbindelse skal kommenteres. Der skal skrives indsigelse og avisindlæg.

Formanden skal skrive et medlemsbrev  over temaet ”Anlægslov vedtaget – hvad nu ? ”  Heri skal medlemmerne orienteres om, at vi vil bruge vores kræfter rationelt og økonomisk. Vores hjemmeside skal opdateres med disse budskaber, når medlemsbrevet er skrevet.

 

Ad. 6.                 Budget for det kommende år, inkl. fastsættelse af kontingent

Det blev vedtaget at fortsætte med uændret kontingent på 100 kr. Opkrævning af kontingent sker først efter udsendelse af referat fra generalforsamlingen. Kasserer og formand skriver et brev til medlemmerne angående kontingentet. I mailen til medlemmerne skal ordet ”kontingent” indgå i titlen.

 

Ad. 7.                 Valg af formand, kasserer og sekretær

Der var tale om genvalg således:

Formand:                                      Kåre Fog

Kasserer:                                       Steen Christensen

Sekretær:                                      Jørgen Lodal

 

Ad. 8.                 Valg af suppleanter, revisor og revisorsuppleant

Revisor:                                         Annette Kristensen

Revisor suppleant:                    Bjørn Bauer

 

Ad. 9.                 Eventuelt

Bjørn omtalte en ny pulje fra Trafikministeriet, administreret af Center for grøn transport.

Det er en følge af trafikforliget, hvor der blev afsat 40 mill. Kr til trafikprojekter. Når man foreslår et trafikprojekt, skal man selv bidrage med en egenfinansiering fra andre kilder, f.eks. Roskilde Kommune eller virksomheder i Lautrupparken. Det blev foreslået at vi skulle arbejde videre med en projektide sammen med Bæredygtig Trafik.

Kåre omtalte fredningssagen, som ifølge forslaget omfatter lidt over 1.000 ha. Fredningssagen skal rejses i indeværende år og skal så være afsluttet inden 2 år. I forslaget indgår fredningsbestemmelser, som regulerer byggeforanstaltningerne i vådområder. Der er problemer med Vandrammedirektivet, fordi man i Stenløse Kommune forestiller sig, at Værebro Ådal skal fungere som et sparebassin, og det vil ødelægge eksisterende rigkær og værdifulde vådområder. Det er imidlertid en billig måde at løse oversvømmelsesproblemet på.

 

Generalforsamlingen sluttede kl 21:35.