Grøn Trafik i Bycirklen

 

Den 8. maj 2012.

Referat af ordinær generalforsamling d. 25. april 2012.

 

Fremmødte:   Annette Kristensen, Kåre Fog, Steen Christiansen, William Pedersen og Jørgen Lodal.

Dagsorden for generalforsamlingen:

1.       Valg af dirigent og referent

2.       Beretning og debat om foreningens arbejde

3.       Forelæggelse og godkendelse af regnskab

4.       Behandling af indkomne forslag

5.       Budget for det kommende år, inkl. fastsættelse af kontingent

6.       Valg af formand, kasserer og sekretær

7.       Valg af suppleanter, revisor og revisorsuppleant

8.       Eventuelt.

 

Ad 1.                   Valg af dirigent og referent                                                                        

Referent:   Jørgen,   dirigent:  Annette

 

Ad. 2.                 Beretning og debat om foreningens arbejde

Kåre Fog aflagde følgende beretning:

Motorvejen:

Første fase af motorvejen fra Motorring III til Ring IV i Harrestrup Mose er anlagt.

For strækningen fra Harrestrup Mose frem til Ledøje starter byggeriet i juni måned. Der er ryddet træer ved Harrestrup Mose. Byggeriet skal være færdigt i 2015.

Der laves tilslutning til Frederikssundsvej ved Kildedal.

I Ledøje er trafikgruppen meget aktiv for at få bedre støjvolde og bedre tilslutningsanlæg.

En eventuel forlængelse fra Kildedal til Frederikssund blev udskudt ved trafikforliget i februar 2012. Det politiske forlig skal revurderes/genforhandles i 2020.

Fjordforbindelsen er også udskudt i forbindelse med trafikforliget. I øjeblikket er Christian X’s Bro i Frederikssund delvis lukket grundet reparation.

Der er stadig usikkerhed om Tværvej fra Ledøje til Taastrup.

Fredningssagen for Værebro Ådal var tæt på at blive droppet, men sagen blev reddet efter aktiv indsats fra Anna Bodil Hald i Danmarks Naturfredningsforening. Fredningsforslaget opretholdes for området vest for Hovevej, mens planerne er opgivet for området øst for Hovevej. Mod syd er fredningsområdet udvidet ved Østrup for at undgå motorvejsbyggeri, og det er i dette område, at der yngler storke.

Stenløse Kommune havde planer om et meget stort reguleringsprojekt for at undgå oversvømmelser, men dette projekt er blevet reduceret.

Under den efterfølgende debat om beretningen blev det foreslået, at vi skal forsøge at blive høringsberettiget omkring detalje-projekteringen, specielt omkring Kong Svends Høj. Kåre skal kontakte Pernille i Ledøje-gruppen for at høre om relevante kontakter i Vejdirektoratet. Annette retter tilsvarende forespørgsel til Jens Jørgen Nygaard.

Med hensyn til den langsigtede effekt af bygningen af fase 2 frem til Kildedal er det vores vurdering, at trængslen i Chokolade-krydset i Ballerup vil blive stærkt reduceret, og det vil naturligvis have betydning for den politiske vurdering i 2020.

Foreningens arbejde:

Formanden anbefalede, at foreningen fortsætter på svagt blus for at være klar, når aktuelle sager opstår.

Beretningen blev godkendt.

 

Ad. 3.                 Forelæggelse og godkendelse af regnskab

Regnskabet blev omdelt på mødet.

Der er blevet indbetalt enkelte kontingenter før generalforsamlingen i 2011.

Væsentligste udgifter er til domæne, hjemmeside og bankgebyr, og det gav et underskud på driften på 505,- kr.

Regnskabet blev godkendt.

 

Ad. 4.                 Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

 

Ad. 5.                 Budget for det kommende år, inkl. fastsættelse af kontingent

Fra foreningen/rådet for Bæredygtig Trafik forelå 2 opkrævninger på forenings­kontingent. Steen undersøger og betaler kun den ene opkrævning, idet det blev besluttet at fortsætte medlemskabet.

Foreningen betaler årligt 300,- kr i bankgebyr. Det blev besluttet, at kassereren skal prøve at finde en kontoform uden dette gebyr.

Det blev vedtaget at kontingent for 2012 skal være gratis. Når referatet foreligger, udsendes det til medlemmerne med oplysning om gratis kontingent. Hvis man ønsker at fortsætte medlemskabet, skal man besvare mailen.

Kassebeholdningen er 6.763 kr. Med det aktuelle lave aktivitetsniveau blev budgettet godkendt, selvom det kan give et underskud på ca. 500 kr.

 

Ad. 6.                 Valg af formand, kasserer og sekretær

Der var tale om genvalg således:

Formand:                                      Kåre Fog

Kasserer:                                       Steen Christensen

Sekretær:                                      Jørgen Lodal

 

Ad. 7.                 Valg af suppleanter, revisor og revisorsuppleant

Suppleant:                                    William Pedersen

Revisor:                                         Annette Kristensen

Revisor suppleant:                    ingen

 

Ad. 8.                 Eventuelt

Der var intet til dette punkt.

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 21:10, og foreningen takker Steen for husly til generalforsamlingen.