Grøn Trafik i Bycirklen

Den 2.maj 2007

 

Referat af ordinær generalforsamling i foreningen Grøn Trafik i Bycirklen

torsdag d. 26. april 2007 på Tapeten i Ballerup.

 

Tilstede:  Kåre Fog, Steen Christiansen, Annette Kristensen, William Pedersen og Jørgen Lodal.

Afbud:     Bjørn Bauer og Palle R. Jensen.

 

         1.         Valg af dirigent og referent

                      Annette blev valgt til dirigent

                      Jørgen blev valgt til referent.

 

         2.         Beretning og debat om foreningens arbejde

Kåre fremlagde en kort beretning for året.

Med udgangspunkt i mødet d. 20.marts 2006, hvor dagsordenen var en gennemgang af Vejdirektoratets opfattelse af 0++ -løsningen. Vi blev dengang positivt overrasket over Vejdirektoratets fremlæggelse.

Da selve VVM-rapporten forelå fulgte en række borgermøde, hvor tilhængerne af åben-land-løsningen var i overtal. Debatten på borgermøderne blev præget af forvirringen omkring Vejdirektoratets navngivning af de forskellige løsningsforslag. Ved at kalde den alternative løsning for ”Grøn Trafiks forslag” fik mange borgere den opfattelse, at det drejede sig om et marginalt forslag som en lille forening havde presset Vejdirektoratet til at undersøge, uden at det klart blev præciseret, at ca. 20.000 borgere havde givet deres underskrift for at bakke op om forslaget.

Foreningen udarbejdede en omfattende indsigelse, hvor vi fokuserede på natur, trafikprognoser og samfundsøkonomi.

Kåre har haft møder med NOAH og foreningen Bæredygtig Trafik, hvor fokus har været på samfundsøkonomi og energiøkonomi. Herefter har Kåre sendt supplerende beregninger til Birgitte Henriksen i Vejdirektoratet. Erfaringen fra disse modeller er, at selv små ændringer i parametrene kan ændre den samfundsøkonomiske pris flere milliarder, fra en grundpris på ca. 3 milliarder til en totalpris på nær 8 milliarder.

Med regeringens seneste udspil omkring omlægning af bilafgifterne er det vores vurdering, at CO2 –problemerne nu tages alvorligt rent politisk.

 

Der har været afholdt 3 åbne bestyrelsesmøder.

 

Under den efterfølgende diskussion forsøgte man at vurdere, hvornår Vejdirektoratets endelige forslag vil foreligge, og hvornår det vedtages i Folketinget. Hertil oplyste Steen, at Vejdirektoratet på nabomøderne vedr. udvidelsen af Motorring 3 havde oplyst, at man forventede en afklaring/vedtagelse om Frederikssundsmotorvejen inden sommerferien.

 

Formandens beretning blev godkendt.

 

         3.         Forelæggelse og godkendelse af regnskab

                      Steen fremlagde det revidere regnskab, som blev godkendt.

                      Der var et tilsyneladende fald i indtægterne, men det skyldtes den forsinkede kontingentindbetaling i 2005, som faktisk dækkede over næsten en 2 års periode.

                     

         4.         Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

 

         5.         Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent

Det blev drøftet, om der skulle afsættes penge til avisannoncer, men det vandt ikke tilslutning. Det blev besluttet at fortsættes med uændret kontingent.

 

         6.         Valg af formand, kasserer og sekretær

Formand:      Kåre Fog

Kasserer:      Steen Christiansen

Sekretær:      Jørgen Lodal

Altså genvalg på alle poster.

 

         7.         Valg af suppleanter, revisor og revisorsuppleant

Suppleant:    William Pedersen

Revisor:        Annette Kristensen

Revisorsuppleant: Kåre spørger, om Bjørn Bauer er villig.

 

         9.         Eventuelt

                      Kassereren ønskede ændringer på hjemmesiden. Oplysningerne om, at man får tilsendt en infopakke ved indmeldelse skal revideres, for vi har ikke nogen infopakke for tiden. Løbende informationer gives på hjemmesiden. Det skal også oplyses, at man indmelder sig ved at sende kontingentindbetaling ved direkte kontooverførsel til foreningens konto, og ellers kan man anmode om at få tilsendt et girokort.

 

 

 

Jørgen Lodal.