Motorvejen fører lige til sygehuset

 

Grøn Trafik i Bycirklen

v/Marianne Thorsen

Jordbærvangen 66

Smørum

 

 

I debatten for og imod en motorvej til Frederikssund er påpeget mange af de velkendte problemer, vi vil få med en motorvej: Ødelæggelse af uerstattelige naturområder (bl.a. Vestskoven), støjgener for mange boliger og kolonihaver, øget luftforurening, nye barrierer for mennesker og dyr samt risiko for forureningsulykker lige dér, hvor der indvindes drikkevand. Hertil kommer uheldsrisikoen ved motorveje.

 

Vejdirektoratet fremfører det argument, at en ny motorvej til Frederikssund vil medføre færre trafikuheld - men passer det?

 

Odense Universitetshospital undersøgte for nogle år siden trafikulykker på motorveje sammenlignet med andre veje. Resultatet var, at de fleste uheld sker på frakørselsvejene fra motorveje, idet bilisterne ikke får vænnet sig til de lavere hastighedsgrænser med det samme. Disse ulykker bliver imidlertid ikke registreret i forhold til motorveje, medmindre de sker på ramperne. Den samlede vurdering var således, at det totale antal trafikuheld ikke bliver lavere af, at man anlægger motorveje.

 

I august 2002 offentliggjorde Vejdirektoratet så de nye tal for ulykker på statsvejnettet. Tallene viser, at antallet af ulykker og personskader på det danske vejnet generelt er faldet siden 1986/87, mens der er sket en markant stigning på motorvejsnettet. Her er antallet af personskadeulykker steget med 78%, antallet af tilskadekomne med 88%, og antallet af dræbte med hele 100%. Denne voldsomme stigning i antal og alvorlighed af ulykker på motorveje kan ikke kun forklares af et øget "trafikarbejde" (dvs. flere kørte km på motorvejene), for antal ulykker per kørt km er også steget. En anden årsag er, at bilernes hastighed er steget i takt med, at hastighedsgrænsen er blevet hævet fra 100 til 110 km/h.

 

For Frederikssundsmotorvejen har Vejdirektoratet forudsat en hastighedsgrænse på 120 km/h i det åbne land, ligesom det er velkendt, at en motorvej i sig selv vil øge trafikarbejdet med mindst 20%. På den baggrund må vi alt andet lige forvente endnu flere og mere alvorlige ulykker med en motorvej, og det kan vise sig som en rigtig god idé, at motorvejen er planlagt at skulle ende ved sygehuset i Frederikssund!

 

I foreningen Grøn Trafik i Bycirklen er vi enige i, at der sker alt for mange ulykker på den eksisterende Frederikssundsvej. Et af de værste kryds ved Frederikssund skal dog nu trafiksaneres, men de mange uheld, der spares herved, trækker Vejdirektoratet tilsyneladende ikke fra i deres uheldsregnskab for den eksisterende Frederikssundsvej.

 

Vi mener, at alle sortpletkryds på Frederikssundsvejen bør trafiksaneres, ligesom vi ønsker at gøre krydsene i bl.a. Ballerup niveaufrie med under- og overføringer af vejene. Så fjernes uheldsrisikoen næsten helt, og vi kan samtidig få en jævn trafikafvikling uden kødannelser.