Grøn Trafik i Bycirklen

Den 5. april 2006

 

Referat af ordinær generalforsamling i foreningen Grøn Trafik i Bycirklen

mandag d. 3. april 2006 på Tapeten i Ballerup.

 

Tilstede:    Kåre Fog, Steen Christiansen, Annette Kristensen, William Pedersen og Jørgen Lodal.

Afbud:      Bjørn Bauer

 

          1.         Valg af dirigent og referent

                      Annette blev valgt til dirigent

                      Jørgen blev valgt til referent.

 

          2.         Beretning og debat om foreningens arbejde

Kåre fremlagde beretning for perioden siden den ekstraordinære generalforsamling d. 12.okt. 2005.

Efteråret var domineret af færdiggørelsen af forslag til 1.etape ved Vestskoven. Det politiske spil endte med at Trafikudvalget besluttede sig for skovløsningen, altså en linieføring gennem Vestskovens nordlige del, forskudt lidt mod nord i forhold til det først fremsatte forslag. 16.marts 2006 blev lovforslaget fremsat.

Undervejs i processen var William-modellen til diskussion, men den blev afvist i den afsluttende fase. Det er dog et lyspunkt, at det endelige lovforslag er væsentligt bedre end det først fremsatte forslag, så vores modstand har trods alt præget det endelige resultat.

Nu er arbejdet i interessent-gruppen blevet genoptaget, idet Vejdirektoratet indbød til møde d. 20.marts 2006 hvor dagsordenen var en gennemgang af Vejdirektoratets opfattelse af 0++ -løsningen. Vi blev positivt overrasket over Vejdirektoratets fremlæggelse. Projektet er udarbejdet så det primært skal løse trafikstrømmen fra Frederikssund og ind mod København, hvor trafikken så ledes ad Frederikssundsvej og Ring 4 til Harrestrup Mose, hvorfra man kører ad motorvejen til København. Derfor var løsningen i ”chokolade-krydset” også en overraskelse, hvor hovedvægten lægges på at betjene trafikken mod vest og mod syd i krydset. Der er ikke prioriteret efter lokaltrafikken til Lautrupområdet.

Prisen for det nye forslag blev på et direkte spørgsmål oplyst til at ligge et sted mellem hovedforslag 1 og hovedforslag 2 – eller måske bare en smule højere end hovedforslag 1. I prisen er indregnet støjskærme på store dele af Frederikssundsvej og omkostninger til at gøre Frederikssundsvej facadeløs.

De fremlagte trafikprognoser tyder også på et væsentligt transportbidrag fra pendlerbusserne.

Ifølge oplysningerne fra Vejdirektoratet kommer forslaget til 0++ -løsningen i høring i juni-juli eller juli-august. Det skal derfor overvejes, hvorledes vi kan mobilisere medlemmerne til at tage aktiv del i denne høringsfase.

En af erfaringerne fra debatten om 1.etape er, at debatten til tider blev så teknisk, at mange ikke kunne følge med. Vi skal sørge for ikke at fortabe os i tekniske detaljer i den kommende høring. På grundlag af Vejdirektoratets grundige bearbejdning af 0++ skal debatten ikke være teknisk. Valget bliver derimod et politisk valg mellem 0++ og hovedforslag 1, og det skal vi indstille os på i den kommende debat.

På bestyrelsesmødet d. 18.januar blev det foreslået at skrive nogle avisartikler, men det er dog ikke blevet gennemført. Det er vores vurdering, at vi ikke har tabt noget ved at de planlagte avisartikler ikke er blevet skrevet.

Kommunikationen til medlemmerne har nok været lidt svag, og det kan måske forklare fremmødet til generalforsamlingen.

Under debatten om beretningen blev det foreslået at skrive et nyt fællesbrev for alle de organisationer, som tidligere underskrev fællesbrev. I dette fællesbrev skal vi så anbefale 0++ -løsningen.

Vi skal også overveje en mulig alliance med Gundsø-gruppen.

Vi overvejer at arrangere borgermøder i Gundsø og Ledøje, hvor 0++
løsningen kan præsenteres som et positivt alternativ.

 

          3.         Forelæggelse og godkendelse af regnskab

                      Steen fremlagde det revidere regnskab, som blev godkendt med mindre redaktionelle rettelser.

                     

          4.         Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

 

          5.         Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent

På grund af tekniske problemer kunne Steen ikke omdele en skriftlig version af budgettet. Steen fremlagde dog følgende budget, som blev godkendt:

Indtægter:

Medlemmer                         4.000 kr

Udgifter:

Porto og arrangementer        3.000 kr

Hjemmeside og gebyrer        1.000 kr

 

På dette grundlag fortsætter kontingentet uændret.

Hvis der bliver behov for dyrere arrangementer, må vi prøve at finde sponsorer.

 

          6.         Valg af formand, kasserer og sekretær

Formand:       Kåre Fog

Kasserer:       Steen Christiansen

Sekretær:       Jørgen Lodal

 

          7.         Valg af suppleanter, revisor og revisorsuppleant

Suppleant:      William Pedersen

Revisor:          Annette Kristensen

Revisorsuppleant: Kåre spørger, om Bjørn Bauer er villig.

 

          9.         Eventuelt

                      Kåre fremlagde forslag til indsigelse til Vejdirektoratets projekt 0++.

                      Der er især problemer med udformningen af vejkryds i Måløv, hvor Måløv Parkvej / Smørum Parkvej krydser Frederikssundsvej. Kåre’s 2 forslag tog udgangspunkt i de samme kurveradier, som findes i Vejdirektoratets forslag, men vores forslag reducerer omfanget af nødvendige ekspropriationer. På grundlag af diskussionen på mødet laver Kåre en endelig indsigelse.

 

 

 

Jørgen Lodal.