Folketingets Trafikudvalg

Christiansborg

1240  København

 

 

 

Veksø, 21. august 2005

 

 

 

 

 

 

Vedrørende første etape af Frederikssundsmotorvejen

 

Undertegnede foreninger har tidligere præsenteret nogle løsningsforslag for første etape af Frederikssundsmotorvejen, hvor motorvejen føres i Jyllingevejens tracé, i stedet for at skære igennem et stykke af Vestskoven. Disse løsninger er kendt som "William-modellen" eller "Model2".

 

På et møde den 27. april 2005 enedes Regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om at gennemføre en teknisk-økonomisk analyse af en linjeføring i Jyllingevejs forløb, dog ikke "Model2", men en linjeføring skitseret af Vejdirektoratet. Analysen skal føre frem til en sammenligning af fordele og ulemper ved modellen i Jyllingevejs forløb i forhold til en linieføring der skærer igennem Vestskoven. Den forventes at være færdig primo september.

 

Vi har studeret Vejdirektoratets (VD) første skitse af en sådan linjeføring, samt en senere version, som VDs medarbejdere har præsenteret for virksomhedsejerne i det berørte område. Disse forslag, og især den senere version, er uheldigt udformet; de forlægger hele den nuværende trafik på Jyllingevej op i erhvervsområdet, hvilket bl.a. medfører langt mere omfattende ekspropriationer end i "Model2". Disse ekspropriationer er så omfattende, at vi ikke kan støtte disse løsningsforslag. Det er der formentlig heller ikke nogen andre der kan, i hvert fald ikke ejerne af områdets erhvervsforetagender. Det er derfor givet på forhånd, hvordan en "sammenligning af fordele og ulemper" vil falde ud.

 

På et møde med teknikere i VD d. 19./8. har vi påpeget dette, og vi har gennemgået, hvordan VD´s løsningsforslag kunne ændres, sådan at det blev mere spiseligt. Vi mener på baggrund af reaktionen fra teknikerne, at det er realistisk at ændre forslaget på en sådan måde, at det både m.h.t. ekspropriationer, økonomi og trafikafvikling bliver betydeligt bedre. Teknikerne har lyttet til vore argumenter, og kommenteret dem, men ikke givet tilsagn om at ændre forslaget i retning af det vi foreslår.

 

Inspireret af arbejdet med at gennemgå VDs forslag til en linjeføring i Jyllingevejs tracé har William Pedersen også udarbejdet et nyt løsningsforslag. Det bygger dels på de tidligere versioner af "Model2", dels på vore ændringsforslag til VDs løsning. Han betegner dette nye løsningsforslag "Model2-f". Et farveprint af forslaget vedlægges, sammen med en redegørelse punkt-for-punkt for de væsentligste ændringer og fordele. Dette forslag blev også forelagt for VDs teknikere på det omtalte møde.

 

Tidligere løsninger tegnet af William er - med rette eller urette - blevet kritiseret af VD på en række punkter. I den nye "Model2-f" er der taget højde for denne kritik, så der ikke længere resterer nogen afgørende kritikpunkter. Det betyder, at "Model2F" både økonomisk, sikkerhedsmæssigt, trafikalt og i forhold til anlægsfasen er et robust og realistisk forslag. Der er os bekendt ingen væsentlige argumenter længere for at afvise dette løsningsforslag.

 

Da vi fortsat er meget opsatte på at undgå et dybt indgreb i Vestskoven, beder vi ministeren og trafikudvalget om nøje at overveje den nye situation - nemlig at der nu ligger et realistisk løsningsforslag som stort set sparer Vestskoven, og som der os bekendt ikke er nogen væsentlige tekniske indvendinger imod.

 

 

Med venlig hilsen

på vegne af nedenstående foreninger

 

 

 

 

Kåre Fog

 

 

 

 Grøn Trafik i Bycírklen

Kulturøkologisk forening i Albertslund

Kastaniehøj Grundejerforening

Danmarks Naturfredningsforening, Ballerup Lokalkomité

Danmarks Naturfredningsforening, Rødovre Lokalkomité

Danmarks Naturfredningsforening, Glostrup Lokalkomité

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt til:

Grøn Trafik i Bycirklen:

Kåre Fog (29 21 22 02) <kaarefog@teliamail.dk>

eller Steen Christiansen (36701331) <steen57@mail.dk>

Kulturøkologisk forening i Albertslund:

Povl Markussen (43649396) <markussen@agendacenter.dk>

Kastaniehøj Grundejerforening:

Annette Kristensen (21921454) <annette.kristensen@vejenhs.dk>

 

 

 

PS. Dette brev er endvidere sendt til Transport- og energiminister Flemming Hansen