Grøn Trafik i Bycirklen

 

Trafikminister Flemming Hansen

Trafikministeriet

Frederiksholms Kanal 27

1220 København K

 

 

 

 

 

3. november 2003

Kære Flemming Hansen

 

 

Først tak for et meget interessant debatmøde for de konservative den 22. oktober i Ishøj. Som jeg gav udtryk for på mødet, er vi i Grøn Trafik meget glade og taknemmelige for, at du har villet lytte til vores ønsker om få gennemført supplerende undersøgelser af mulighederne for at ombygge Frederikssundsvej som alternativ til en ny motorvej i åbent land til Frederikssund.

 

Når nu der gennemføres supplerende undersøgelser, er det selvfølgelig vigtigt, at det er det rigtige der undersøges, bl.a. at der bruges de rigtige forudsætninger. Som vi har redegjort nærmere for, bl.a. i vores brev af 7. oktober, figurerer der to forskellige tal for trafikbehovet forbi Ballerup i år 2010, nemlig et tal på 60.000 biler pr. hverdagsdøgn og et andet tal på 75.000 biler. Det førstnævnte tal gælder for den situation, hvor der ikke etableres nogen motorvej, og derfor må undersøgelser af en løsning uden motorvej selvfølgelig referere til dette tal.

 

Det er også vigtigt for os, at de supplerende undersøgelser faktisk tager stilling til de alternativer vi har foreslået. Her må vi for det første pointere, at vi ikke ønsker at få ombygget Frederikssundsvej til en højklasset vej i ordets mest snævre betydning, idet det på forhånd kan siges at ville blive alt for dyrt. I stedet har vi peget på at gøre Frederikssundsvej til en højklasselignende vej ved bl.a. at gøre de tre lyskryds i Ballerup niveaufrie, således at trafikken kan flyde let igennem i myldretiden uden kødannelser og alvorlige trafikuheld. Vores høringssvar til VVM-redegørelsen indeholder konkrete forslag til, hvordan man kan udforme både krydsene i Ballerup og flere andre kryds. Disse forslag bliver støttet af mange andre foreninger, enkeltpersoner og politikere, herunder et enigt byråd i Ledøje-Smørum Kommune, jvf. Vejdirektoratets høringsnotat.

 

Dernæst pointerer vi, at sådanne forbedringer for biltrafikken bør suppleres med nye tiltag i den kollektive trafik, specielt indførelse af specielle pendlerbusser, f.eks. pendlerbusser der hurtigt overfører passagerer fra Ballerup S-station til arbejdspladserne i Lautrup-parken ca. 2 km derfra.

 

For at der kan være tale om en fuldt demokratisk proces, lægger vi vægt på, at Vejdirektoratets kommissorium for den supplerende undersøgelse vil omfatte en undersøgelse af vores forslag. Det vil efter vores opfattelse være i alles interesse for at undgå efterfølgende kritik af grundlaget for undersøgelsen.

 

Vi vil derfor forespørge om mulighederne for at få indseende med fastlæggelsen af Vejdirektoratets kommissorium og med, hvordan kommissoriet vil blive opfyldt af Vejdirektoratet. Især er vi interesseret i at kunne få lov til at kommentere et udkast til kommissorium og Vejdirektoratets planer for undersøgelsen, men vi vil ligeledes være interesserede i at blive repræsenteret i styregruppen for den supplerende undersøgelse, hvis det er muligt.

 

Vi deltager meget gerne på et møde med dig eller alternativt med embedsværket i Trafikministeriet, hvor vi sammen kan nå frem til en præcisering af, hvordan vi kan sikre, at vores ønsker til undersøgelsen bliver opfyldt. På forhånd tak!

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen

 

 

Grøn Trafik i Bycirklen

v/Marianne Thorsen

Jordbærvangen 66

2765 Smørum

 

formand@trafik-bycirkel.dk

www.trafik-bycirkel.dk