Grøn Trafik i Bycirklen
v/ Marianne Thorsen
Jordbærvangen 66
2765 Smørum

København
Niels Juels Gade 13
Postboks 1569
1020 København K
Tel: 3341 3333
Fax: 33 156335
www.vd.dk

24. april 2002
Journal nr.:
020-012-A0501-01
Sagsbehandler:
Birgitte Henriksen
e-mail: bgh@vd.dk

VVM-undersøgelse af ny højklasset vej i Frederikssundfingeren

I henvendelsen fra Grøn Trafik i Bycirklen modtaget af Vejdirektoratet 2. april 2002 anmodes om, at resultaterne af det nye TRIM-system som påtænkes iværksat på Frederikssundsvej inddrages i VVM-undersøgelsen også selvom det betyder, at undersøgelsen forsinkes.

Vej direktoratet kan oplyse, at systemet forventes at kunne tages i brug sidst på sommeren 2002. Det er derfor næppe sandsynligt, at resultaterne fra TRIM-systemet vil kunne nå at indgå i VVM-undersøgelsen. Det vurderes imidlertid ikke at der er behov for resultaterne fra TRIM-systemet, idet det fornødne overblik over problemerne med afviklingen af trafikken på Frederikssundsvej kan baseres på tællinger og gennemførelse af kapacitetsberegninger for de problematiske kryds på Frederikssundsvej.

Desuden peges der på, at undersøgelsen bør indeholde muligheder for at rense udstødningsluften fra den nedgravede og overdækkede vej strækning gennem Ølstykke og Stenløse - den såkaldte bymotorvejsløsning, idet en evt. forøget luftforurening i byområderne fra trafikken vækker bekymring blandt borgere og politikere.

Hertil kan oplyses, at en vurdering af de miljømæssige konsekvenser, herunder også luftforurening fra bymotorvejsløsningen vil indgå i VVM- redegørelsen.

Med hensyn til forudsætninger for S-togsdriften kan oplyses, at der i forhold til dagens S-togsbetjening er forudsat følgende ændringer frem til år 2010:

  • at der for de relevante linier sker tilpasninger til Ringbanen, der forud- sættes betjent med 5 min. drift i dagtimerne og 10 min. drift i morgen- og aftentimerne
  • 10 min. drift til Frederikssund ved forlængelse af linie H+. Der etableres nye standsningssteder ved Gl. Toftegård og Kildedal
  • Nye stationer ved Trylleskov og Ølsemagle hvor linierne E og A+ standser
  • Nye S-tog på alle linierne, hvilket medfører en generel forøgelse af kørehastigheden med 12%
  • S-togsbetjening til Roskilde

Endelig peges på oplysninger i de nyeste undersøgelser med hensyn til barriereeffekt for faunaen og skadelige effekter fra ultrafine partikler, som Vej- direktoratet vil lade indgå i grundlaget for VVM-undersøgelsen.

Med venlig hilsen

 

Birgitte Henriksen