Grøn Trafik i Bycirklen


 

KOMMENTARER TIL VVM-REDEGØRELSEN for FREDERIKSSUNDSMOTORVEJEN

 

1.      Motorvejen vil ikke reducere trafikken på Frederikssundsvejen ret meget. VVM-rapporten giver f.eks. følgende tal for hverdagsdøgntrafikken i Ballerup ud for Toms Fabrikker: År 2000: 44.000 biler. År 2010 uden motorvej eller andre indgreb: 50.000. Med motorvej: 37.200. Når dertil kommer en fortsat forventet stigning på 30 % frem til 2030, ses at trafikken i Ballerup forbliver ca. så høj som nu.

2.      VVM-rapporten inkluderer en ”0+ - løsning”, men ikke en ”0++ -løsning”. 0+ -løsningen vil sige en moderat forbedring af krydsene på Frederikssundsvejen, uden at det samlede antal lyskryds og rundkørsler reduceres. 0++ -løsningen indebærer først og fremmest at de tre lyskryds i Ballerup gøres niveaufri. Den er meget mere interessant, for det vil betyde, at bilkøerne stort set forsvinder. Rapporten burde have bragt detaljer og priser vedr. den løsning.

3.      Sivetrafikken bliver næppe reduceret så meget som man håber på. En pendleranalyse har vist at kun ca. 10 % af myldretidstrafikken ad de små veje er gennemgående trafik der lige så godt kunne køre ad en anden (motor)vej. Mange af bilerne, f.eks. trafik fra Gundsømagle mod sydøst, skal nu engang den vej de kører - motorvej eller ej.

4.      En motorvej vil øge det stærke pres for at få anlagt en tunnel under Roskilde Fjord syd for Frederikssund. Tunnelen vil medføre anlæg af flere boligområder i Jægerspris og Skibby kommuner, og dermed atter øget pendlertrafik.

5.      Af de biler, der om morgenen kører frem mod Toms-krydset i Ballerup, skal ca. 25% til arbejdspladser i Malmparken eller Lautrupparken. Denne del af trafikken skal gennem Toms-krydset, uanset om der anlægges en motorvej eller ej. Hvis disse biler bliver presset ned på motorvejen, kommer de bare til at holde i kø syd for krydset i stedet for vest for krydset.

6.      Rapporten giver anvisninger på, hvordan linjeføringen kan tage hensyn til de mest sjældne naturværdier. Det ændrer dog ikke på det faktum, at vigtige naturværdier og landskabsværdier vil blive uigenkaldeligt ødelagt.

7.      Et vældigt udfletningsanlæg vil "æde" en stor del af Vestskoven i området ved Vestvolden .

8.      Motorvejen vil passere hen over ca. 8 kildepladser for vandindvinding.

9.      Der er intet belæg for at en motorvej vil øge erhvervsudviklingen. Vi ønsker jo ikke tung industri, men vidensbaserede virksomheder, og deres lokalisering er især bestemt af hvor den rigtige arbejdskraft er. Fremsynede kommuner tiltrækker arbejdskraft ved at have grønne og rekreative områder, tilbud til børnefamilier og gode skoler – ikke ved at asfaltere naturområderne.

10.  Erhvervsområderne ligger nord for Frederikssundsvejen, mens motorvejen bygges syd for vejen. Trafik til erhvervene lettes altså ikke, og i Stenløse vil der blive øget trafik igennem byen fra motorvejen i syd og op til erhvervsområderne. Derimod vil motorvejen stimulere folk til at benytte store indkøbscentre andre steder, til skade for handelslivet i vores område.

11.  Enhver løsning, der bygger på eller ligefrem øger væksten i biltrafikken, vil kun udskyde problemerne, ikke løse dem. Der hvor man har seks-sporede motorveje, er der også lange køer om morgenen! De mange biler kan slet ikke være inde i København – og Københavns Kommune vil ikke have dem!

12.  For at løse problemerne må vi ikke blot have lidt flere afgange i den kollektive trafik, men radikale, "smarte" løsninger. Vigtigst er at skabe hurtig og effektiv transport fra f.eks. Ballerup Station ud til arbejdspladserne, f.eks. pendlerbusser på særlige busbaner.

13.   Frederikssundsfingeren er den sidste af Københavns "fingre", der endnu ikke er motorvejsbetjent. Det er nu sidste chance for at udvikle alternative løsninger, der i praksis kan demonstrere hvordan transporten kan afvikles uden motorveje.