Hvor vil man lægge motorvejen ?

Den nuværende Jyllingevej, der slutter syd for Ballerup, videreføres som motorvej vestpå. Første fase skal løbe nord om Ledøje og slutte syd for Smørum. Næste fase skal fortsætte forbi Hove og Østrup, og videre nordpå mellem Jyllinge og Stenløse, vest om Ølstykke, og op til Frederikssund.

Hvad vil en motorvej til Frederikssund betyde ?

Den planlagte linjeføring betyder, at motorvejen føres igennem hidtil uberørte landskaber langt fra nærmeste større boligområder. Mange værdifulde landskaber skæres i stykker, og adskillige værdifulde naturom-råder berøres eller ødelægges.
Fugleværnsfondens reservat ved Gundsømagle Sø bliver fyldt af trafikstøj.

Derudover skal der anlægges adskillige tilslutningsveje, som også vil berøre vigtige naturområder.

Motorvejen vil aflaste den nuværende Frederikssundsvej - en del af pendlertrafikken vil bruge motorvejen. Men det skønnes, at kun ca. 1/3 af trafikken vil flytte. Det meste af trafikken vil stadig køre på den gamle Frederikssundsvej, og hvis stignings-takten i trafikken fortsætter, vil vi snart se vejen fyldt op til mætningspunktet igen.

Motorvejen skal fremme erhvervsudviklingen ved at gøre varetransporten i området mere effektiv. Men uden for spidsbelastningerne i myldretiden kan varetrafikken sagtens komme frem i dag. Og varetrafikken skal fortsat køre på den gamle Frederikssundsvej - for det er langs den, at de fleste virksomheder ligger.

Der findes ingen entydige erfaringer for, at en motorvej skaber erhvervsudvikling og nye arbejdspladser. Og det er særlig tvivlsomt i vores område.

En ny motorvej vil uvægerligt betyde mere trafik ind mod København - og det er der ikke brug for. I de andre "fingre" ind mod København har motorvejene blot betydet mere trafik, og stadig med køer i myldre-tiden.

Motorveje løser ikke problemerne - de skaber bare mere biltrafik.