Grøn Trafik i Bycirklen


Vedtægter for foreningen

GRØN TRAFIK I BYCIRKELEN

§ 1 Navn og medlemmer

Foreningens navn er "Grøn trafik i bycirkelen".
Foreningens medlemmer er enkeltpersoner, foreninger, virksomheder og institutioner, som vil arbejde for foreningens formål.

§ 2 Foreningens hjemsted og virkeområde

Foreningens hjemsted er 3550 Slangerup, og dens primære virkeområde er bycirkel-området, dvs. Frederikssundfingeren fra Ballerup til Jægerspris med omgivelser.

§ 3 Formål

Foreningens formål er:
1) at pege på miljø- og menneskevenlige trafikløsninger i bycirkelområdet.
2) at oplyse og informere om trafikløsninger, der kan tjene som alternativ til nye store vejanlæg.
3) at samle og koordinere modstanden mod etablering af Frederikssundmotorvejen

§ 4 Bestyrelse

Foreningens daglige ledelse udgøres af en bestyrelse bestående af en formand, en kasserer og en sekretær. Foreningens bestyrelse vælges på den årlige generalforsamling, hvor alle fremmødte medlemmer har stemmeret. Endvidere vælges 2 suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

§ 5 Bestyrelsens forretningsorden

Stk. 1. Bestyrelsesmøder indkaldes enten af formanden eller de to øvrige bestyrelsesmedlemmer i fællesskab. Formanden repræsenterer foreningen. Sekretæren fører protokol over trufne beslutninger. Bestyrelsen råder over foreningens midler og er ansvarlig for, at disse anvendes efter de på generalforsamlingen trufne beslutninger. Foreningen kan tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fællesskab. Indkaldelse til bestyrelsesmøder tilgår alle medlemmer, som har tilkendegivet, at de ønsker at være aktive. Disse har taleret, men ikke stemmeret, på bestyrelsesmøderne.
Stk. 2. Regnskabsåret er kalenderåret. Årsregnskabet afsluttes af kassereren og afleveres til formanden og revisoren senest 1. marts. Alle hverv, hvortil man er valgt i foreningen, er ulønnede.

§ 6 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes hvert år i april, og indkaldes skriftligt med mindst 4 ugers varsel. Forslag, der ønskes behandlet, skal fremsendes til bestyrelsen (formanden) senest 2 uger før.
Dagsordenen for generalforsamlingen skal mindst omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretning og debat om foreningens arbejde.
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent.
6. Valg af formand, kasserer og sekretær.
7. Valg af suppleanter, revisor og revisorsuppleant.
8. Eventuelt.
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke er medlem af bestyrelsen. Referenten er ansvarlig for, at referatet underskrives af dirigent og formand. Referatet sendes herefter til medlemmerne eller offentliggøres på anden måde.

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsens flertal eller mindst ¼ af medlemmerne. Indkaldelse med dagsorden skal ske mindst 14 dage før. Beslutninger træffes med almindeligt flertal.

§ 8 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan ske på en ordinær eller en ekstraordinær generalforsamling, og kræver mindst 2/3 flertal af de afgivne stemmer.

§ 9 Kontingent

Kontingent fastsættes af generalforsamlingen, som ligeledes kan beslutte, hvornår betalingen finder sted.

§ 10 Opløsning

Opløsning af foreningen på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling kan kun ske, når dette fremgår af den udsendte dagsorden og kun, såfremt beslutningen tages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stemmer regnes for ikke afgivne stemmer. Beslutningen skal, for at være gyldig, bekræftes på en ny generalforsamling, der afholdes senest en måned efter den første. Beslutningen træffes her med almindelig stemmeflerhed. Den afsluttende generalforsamling tager stilling til, hvor foreningens midler skal anbringes, i overensstemmelse med foreningens formål.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i Slangerup onsdag den 12. januar 2000.

Henning Leth
Formand

Kåre Fog
Sekretær

Poul Nielsen
Kasserer